Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

§ 13. Beregning og utbetaling av tidligpensjon

§ 13

Tidligpensjon beregnes fra og med den måned kravene i ordningen er oppfylt og søknaden med all nødvendig dokumentasjon har kommet statsforvalteren i hende.

Tidligpensjon utbetales per måned.

Det er ikke anledning til å overdra krav på tidligpensjon til eie eller pant.

Satser for enbruker- og tobrukerpensjon blir fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

Kilde: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (lovdata)

Første ledd: Når pensjonen beregnes fra

Utbetalingsbeløp blir beregnet fra og med den måneden fullstendig søknad og obligatoriske vedlegg er kommet statsforvalteren i hende og alle vilkår er oppfylt.

Selv om overdragelsen av landbrukseiendommen har funnet sted flere måneder før søknaden er levert inn til statsforvalteren, er det tidspunktet statsforvalteren mottok søknaden som er avgjørende. Det er også likegyldig om tinglysningen har funnet sted lang tid før søknaden ble sendt inn. Tidligpensjonen skal beregnes fra det tidspunktet statsforvalteren mottok søknad vedlagt grunnlag for skatt for årene i referanseperioden. Dersom overdragelsen først tinglyses etter at statsforvalteren har mottatt komplett søknad og vilkårene for øvrig er oppfylt, er tinglysnings-tidspunktet avgjørende for hvilken måned tidligpensjonen skal beregnes fra.

Andre ledd: Utbetaling

Tidligpensjonen utbetales månedsvis. Mottakere av tidligpensjon får utbetalingsmeldinger i Altinn.

Tidligpensjonen er ikke pensjonsgivende inntekt. Det blir trukket skatt og lav trygdeavgift av tidligpensjonen. Skattekort blir automatisk innhentet via utbetalingssystemet. Muligheten for å ha inntekt i tillegg til tidligpensjonen sikrer at mottakeren kan opparbeide pensjonspoeng i tidligpensjonsperioden.

Satser for tidligpensjon fastsettes i jordbruksoppgjøret og står i jordbruksavtalen:

  • enbrukerpensjon 105 200 kroner per år
  • tobrukerpensjon 168 320 kroner per år (deles likt mellom bruker og ektefelle/samboer)

Tredje ledd: Overdragelse av krav

Ingen kommentar.

Fjerde ledd: Satser

Ingen kommentar.

Fant du det du lette etter?