Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

§ 3. Definisjoner

§ 3

I denne forskrift menes med;

 1. bruker; enhver som eier landbrukseiendom eller deltar i driften av slik eiendom med egen innsats eller ved utleie
 2. samboere; parter om har levd uavbrutt sammen i et ekteskapslignende forhold de siste 5 årene før overdragelsestidspunktet
 3. referanseperiode; fem sammenhengende år der siste år er 2 år tilbake i tid i forhold til søknadsåret
 4. referanseinntekt; summen av inntektene nevnt i bokstavene a-d i referanseperioden dividert på 5;
 1. næringsinntekt fra jordbruk/gartneri
 2. næringsinntekt fra skogbruk
 3. utbetalte sykepenger som er opptjent av virksomhet som nevnt i bokstavene a og b
 4. lønn som er betalt fra bruker til samboer for dennes arbeid på landbrukseiendommen
 1. annen inntekt; summen av innteketene nevnt i bokstavene a-e i referanseperioden dividert på 5;
 1. lønnsinntekt
 2. næringsinntekt fra fiske og fangst og annen næring som ikke omfattes av § 7 andre ledd bokstav a
 3. utbetalte sykepenger opptjent gjennom inntekt som nevnt i bokstavene a og b
 4. utbetalte dagpenger
 5. utbetalt uføretrygd og arbeidsavklaringspenger som ikke omfattes av § 7 andre ledd bokstav c
 1. samlet inntekt; summen av referanseinntekt og annen inntekt
 2. enbrukerpensjon; tidligpensjon som ytes bruker
 3. tobrukerpensjon; tidligpensjon som ytes bruker og dennes ektefelle/samboer

Kilde: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (lovdata)

Første nummer: Bruker

Bruker er en som eier landbrukseiendom eller deltar i driften av slik eiendom med egen innsats eller ved utleie. Dette betyr at det er flere som kan defineres som bruker og søke som bruker på tidligpensjon – både den som eier landbrukseiendommen og dennes ektefelle/samboer. I tillegg vil det gjelde dersom to eller flere personer eier og driver en landbrukseiendom sammen. Da vil alle disse kunne defineres som brukere.

Ved overdragelses-/oppsigelsestidspunktet må bruker eller ektefelle/samboer eie eller forpakte landbrukseiendommen (jf. § 4). Hvis begge fyller kravene til å defineres som bruker, kan paret selv velge hvem som skal stå som bruker og hvem som skal stå som ektefelle/samboer i søknad om tidligpensjon. Dette valget kan ikke endres senere. Kun fysiske personer kan anses som brukere.

Andre nummer: Samboere

Ved samboerforhold settes det krav om at forholdet har vart de siste fem årene før overdragelses-/oppsigelsestidspunktet. Årsaken til dette er kravet om at ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste fem årene for å bli berettiget tobrukerpensjon (jf. § 5 annet ledd). Det er da sammenfall mellom de to kravene.

Tredje nummer: Referanseperiode

Referanseperiode er fem sammenhengende år, der siste år er to år tilbake i tid beregnet fra søknadsåret. Med dette menes at ved søknader som statsforvalteren mottar i 2021 er referanseperioden årene 2015–2019. Referanseperioden er absolutt og kan ikke dispenseres fra. 

Fjerde nummer: Referanseinntekt

Referanseinntekt skal fylles ut i søknadsskjemaet. I dette skjemaet er det oppgitt hvilke poster på skattemelding for formues- og inntektsskatt som skal benyttes for beregning av referanseinntekt. Merk at det kan være flere typer inntekter i samme post, slik at beløpene i en post i skattemeldingen kanskje må splittes opp i søknaden om tidligpensjon.

Femte nummer: Annen inntekt

Annen inntekt skal fylles ut i søknadsskjemaet. I dette skjemaet er det oppgitt hvilke poster på skattemelding for formues- og inntektsskatt som skal benyttes for beregning av annen inntekt. Merk at det kan være flere typer inntekter i samme post, slik at beløpene i en post i skattemeldingen kanskje må splittes opp i søknaden om tidligpensjon. Alderspensjon fra folketrygden skal ikke inngå i annen inntekt ved søknad og beregning av inntektskrav for tidligpensjon.

Sjette nummer: Samlet inntekt

Ingen kommentar.

Sjuende nummer: Enbrukerpensjon

Ingen kommentar.

Åttende nummer: Tobrukerpensjon

Ingen kommentar.

Fant du det du lette etter?