Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

§ 5. Varighet i næringen

§ 5

For å utløse tidligpensjon må bruker på overdragelses- eller oppsigelsestidspunktet enten ha

  1. drevet jordbruk/gartneri selv i minst 15 år,
  2. eller ha leiet ut til landbruksdrift i perioden slik at den samlede perioden for egen drift eller utleie utgjør minst 15 år.

For å utløse tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ved overdragelses- eller oppsigelsestidspunktet ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste 5 år.

I tidligpensjonsperioden kan man ikke tilkjennes overgang fra enbruker- til tobrukerpensjon eller omvendt.

Kilde: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (lovdata)

Første ledd: Jordbruker i 15 år

Den som utløser enbrukerpensjonen må ha vært jordbruker i minst 15 år. Å være jordbruker innebærer å drive en jord-, gartneri eller skogbruksvirksomhet eller eie en eiendom der det blir drevet slik virksomhet. I tillegg må de øvrige kravene til inntekt i referanseperioden være oppfylt.

Ved tvil om hvorvidt 15-årskravet er oppfylt, kan Statsforvalteren innhente informasjon fra Landbruksregisteret, fra søknader om produksjonstilskudd eller ta kontakt med kommunen som kan ha kjennskap til jordbrukeren. Kravet til 15 års varighet er fleksibelt med hensyn til hvordan årene beregnes.

  • Det trenger ikke være 15 år i sammenheng.
  • Det trenger ikke være de siste 15 årene.
  • Det trenger ikke være 15 år på samme landbrukseiendom. Søker kan for eksempel ha eid/forpaktet og drevet en eiendom i noen år før han har overdratt dette, for så å kjøpe en annen eiendom som han har drevet.
  • Bruker kan ha forpaktet en landbrukseiendom noen år, og senere kjøpt/forpaktet en annen eiendom.
  • Bruker trenger ikke å ha eid landbrukseiendom i 15 år. Brukeren kan ha forpaktet landbrukseiendom i hele eller deler av denne perioden. Betingelsen er at jordbrukeren eier/forpakter eiendommen ved overdragelses-/ oppsigelsestidspunktet.

Dette vil si at betingelsen om å ha vært jordbruker i minst 15 år ikke betyr at bruker må ha eid eller forpaktet landbrukseiendom sammenhengende i 15 år.

På overdragelses-/ oppsigelsestidspunktet må imidlertid bruker være eier/forpakter eller ektefelle/samboer til eier/forpakter.

Andre ledd: Tobrukerpensjon 

For å få tobrukerpensjon, må ektefelle/samboer ha bodd og arbeidet på landbruks-eiendommen de siste fem årene før overdragelsen.

15 års- og 5 års-kravene er absolutte, og kan ikke dispenseres fra.

Tredje ledd: Overdragelses-/oppsigelsespunkt

Ingen kommentar.

Fant du det du lette etter?