Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

§ 4. Overdragelse

§ 4

For å være berettiget tidligpensjon kan bruker og/eller dennes ektefelle/samboer ikke lenger eie eller forpakte landbrukseiendom. De kan heller ikke drive eller ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk. Den som mottar tidligpensjon kan heller ikke være innehaver av, deltaker i, aksjonær i eller for øvrig ha næringsinteresser i foretak som driver slik virksomhet.

Ved avhending må hjemmelen til eiendommen være tinglyst på ny eier. Dersom salget er konsesjonspliktig i henhold til lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., og kjøper etter kjøpekontrakt hat tatt risiko for konsesjon, er det tilstrekkelig at kopi av tinglyst kjøpekontrakt foreligger på søketidspunktet. Ved forpaktning skal forpaktningsavtalen være oppsagt.

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd når:

  1. bruker og dennes ektefelle/samboer eier hver sin landbrukseiensom og disse drives som selvstendige enheter. Det kan ytes tidligpensjon til den som overdrar landbrukseiendom, uten krav om at den andre parten må overdra sin landbrukseiendom. Det kan ytes enbrukerpensjon til både bruker og dennes ektefelle/samboer som følge av hver sin eiendomsoverdragelse.
  2. bruker eller ektefelle/samboer er eier eller medeier av en landbrukseiendom som har karakter av fritidseiendom, som ikke har vært i drift i referanseperioden og som etter Statsforvalterens vurdering ikke vil komme i drift. Det kan ytes tidligpensjon selv om slik landbrukseiendom ikke overdras.»

Kilde: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (lovdata)

Første ledd: Overdragelse og opphør av jordbruksnæring

For å få tidligpensjon er det krav om at hjemmelen til landbrukseiendommen er tinglyst på ny eier. Dato for tinglysning blir dato for gjennomført overdragelse. Ved forpaktning skal det foreligge en skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen. Ny eier kan ikke være overdragerens ektefelle/samboer og ny forpakter kan ikke være ektefelle/samboer til den forpakter som går ut av avtalen.

Overdragelsen kan skje før bruker fyller 62 år, men inntektskravet må oppfylles på søknadstidspunktet. Det vil si at referanseperioden alltid fastsettes ut fra søknadstidspunktet, og ikke etter overdragelsestidspunktet.

Det stilles ikke krav til hvordan landbrukseiendommen drives etter at overdragelsen er skjedd (jf. bestemmelsene i konsesjons- og odelsloven).

Det skal være mulig å gjennomføre delt overdragelse, det vil si at selger har forpaktet eller leid bort eiendommen før overdragelsen. Inntektene av dette må være ført som næringsinntekt for at de skal inngå i referanseinntekten.

Bruker og ektefelle/samboer kan ikke eie eller forpakte landbrukseiendom samtidig med at de mottar tidligpensjon. Hvis bruker og ektefelle/samboer eier eller forpakter flere landbrukseiendommer skal alle være overdratt før det kan ytes tidligpensjon. (Det er tilfeller som kan gi dispensasjon, se nedenfor.)

Bruker og ektefelle/samboer kan ikke ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk samtidig som de får tidligpensjon. De kan imidlertid motta lønnsinntekt for arbeid som avløser på den eiendommen som er overdratt, og samtidig motta tidligpensjon.

Dersom den som mottar tidligpensjon starter opp med jordbruk/gartneri og/eller skogbruk igjen og har næringsinntekt fra slik virksomhet, faller retten til å motta tidligpensjon bort. Det er heller ikke anledning til å være deltaker/aksjonær i selskap som driver jordbruk/gartneri og/eller skogbruk. Dette gjelder alle typer selskaper, herunder enkeltpersonforetak, ANS, DA og AS. Den som mottar tidligpensjon kan heller ikke bli eier av en ny landbrukseiendom uten å miste retten til tidligpensjon.

Visse inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk tillates imidlertid samtidig med at tidligpensjon mottas. Gevinst ved salg av eiendom, verktøy, redskaper, melkekvote og inntekt fra skogbruk kan inntektsføres over flere år. Det er anledning til å ha slike inntekter i tillegg til tidligpensjon, selv om det føres som næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk. Dette gjelder også inntekt fra salg av pelsdyrskinn som ligger på lager når tidligpensjon blir innvilget, og som har blitt solgt seinere. Det er likevel ikke tillatt å fortsette med pelsdyrhold eller livdyr av pelsdyr samtidig som man mottar tidligpensjon.

Det er viktig å merke seg at forpaktningsforhold skal tilfredsstille vilkårene i forpaktningsloven. En forpaktningsavtale skal være skriftlig og være godkjent av kommunen. Forpaktningstiden skal til vanlig ikke være kortere enn fem år. Når særlige grunner taler for det, kan kommunen gi samtykke til kortere forpaktningstid.

Dersom landbrukseiendommen blir forpaktet bort de siste årene før det blir søkt om tidligpensjon, må en være oppmerksom på reglene som gjelder for å oppnå tobrukerpensjon. Det er et krav at ektefelle/samboer har bodd og arbeidet på eiendommen de siste fem årene før overdragelsen. For å oppfylle dette kravet må bruker og ektefelle/samboer ha delt inntektene av bortforpaktningen, eller ektefelle/samboer må kunne dokumentere inntekter fra eiendommen (for eksempel fra avløsning) for den perioden eiendommen var forpaktet bort.

Dersom to eller flere eiere som ikke er ektefeller eller samboere driver et gårdsbruk sammen, kan eierne søke om tidligpensjon dersom landbrukseiendommen i sin helhet overdras til ny(e) eier(e), og øvrige vilkår er oppfylt. Den nye eieren kan ikke være en som tidligere drev eller eide landbrukseiendommen sammen med den som søker om tidligpensjon. Medeiers inntekt skal ikke tas med i beregningen for å oppnå inntektskravene, siden de ikke er ektefeller/samboere.

I tilfeller der det er to eller flere eiere, som aktivt har drevet landbrukseiendommen sammen, har hver sin bolig med separate husholdninger, kan de søke om hver sin enbrukerpensjon. I tilfeller der to som eier og driver en landbrukseiendom sammen, har felles bolig og husholdning til tross for at de ikke er ektefeller eller samboere, kan de søke om tobrukerpensjon. Dette vil for eksempel kunne gjelde i tilfeller der et søskenpar har eid og drevet en landbrukseiendom sammen.

Andre ledd: Konsesjon

Dersom kjøper bærer risikoen ved manglende konsesjon, og kjøper driver landbrukseiendommen før konsesjonssaken er avgjort, vil det være tilstrekkelig med tinglyst kjøpekontrakt for å innvilge tidligpensjon til selgeren. Dersom salget har klausul om at kjøper får konsesjon, må det ventes til skjøtet er tinglyst før selgeren kan få tidligpensjon.

Tredje ledd: Dispensasjon

Søknad om dispensasjon skal være vedlagt søknadsskjemaet.

Når bruker og ektefelle/samboer driver hver sin landbrukseiendom, og disse drives som selvstendige enheter, kan statsforvalteren gi dispensasjon. Da kan den ene brukeren overdra sin eiendom og motta enbrukerpensjon uten krav om at også ektefellen må overdra sin eiendom. Dersom det senere er aktuelt for ektefellen, kan denne overdra sin eiendom og motta enbrukerpensjon på grunnlag av dette. Begge parter vil altså kunne få enbrukerpensjon på grunnlag av hver sin eiendomsoverdragelse.

Iblant kan bruker eller ektefelle/samboer – alene, eller sammen med andre – eie et nedlagt småbruk som kun benyttes til fritidseiendom, men som er registrert i Landbruksregisteret. Statsforvalteren kan gi dispensasjon slik at de kan beholde fritidseiendommen og likevel få tidligpensjon. Dispensasjon kan kun gis i saker der det ikke er drift (egen eller utleie) på eiendommen som beholdes. Det må også vurderes slik at eiendommen ikke vil komme i drift igjen.

Fant du det du lette etter?