Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

§ 18. Klage

§ 18

Vedtak som er truffet i medhold av forskriften kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kapittel VI.

Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av statsforvalteren.

Kilde: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (lovdata)

Første ledd: Klage

Klagefristen er tre uker. Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av statsforvalteren. Klagen skal sendes til statsforvalteren som skal vurdere om vilkårene for å ta klage til behandling er oppfylt. Hvis vilkårene ikke er oppfylt skal klagen avvises. Det skal fremgå i avvisningsvedtaket at avvisningen kan påklages til Landbruksdirektoratet.

Hvis vilkårene for å ta klagen til behandling er oppfylt, skal statsforvalteren behandle klagen ved å foreta de undersøkelser klagen eventuelt gir grunn til og vurdere om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Dersom klager får fullt medhold fatter statsforvalteren nytt vedtak og informerer samtidig klager om at saken avsluttes. Dersom klagen tas delvis til følge fatter statsforvalteren vedtak og spør klager om han eller hun opprettholder klagen. Hvis klager velger å trekke klagen, avslutter statsforvalteren saken.

Andre ledd: Klageinstans

Hvis klager ikke trekker klagen, skal saken oversendelses til Landbruksdirektoratet. Også dersom klager ikke får medhold skal saken oversendes til Landbruksdirektoratet.  Statsforvalteren må da utarbeide et oversendelsesbrev med en oversiktlig fremstilling av saksforholdet, klagers anførsler, relevante rettsregler og statsforvalterens vurdering. Oversendelsesbrevet skal sendes til Landbruksdirektoratet sammen med alle relevante saksdokumenter. Klager skal få kopi av oversendelsesbrevet.

Fant du det du lette etter?