Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene   

Tiltak som får tilskudd etter denne forskriften innebærer i stor grad oppføring av faste installasjoner i utmark. Husdyrbeiting og installasjoner i utmark berører også brukergrupper utenom landbruket. Ved planlegging og gjennomføring av tiltak er det viktig med dialog og samhandling med andre brukergrupper som eventuelt blir berørt av tiltaket. Aktuelle brukergrupper kan være organisasjoner og næringsdrivende innenfor landbruk og reindrift, grunneiere, hytteeiere, turisme og idrettslag. Se også kommentarene til § 2. 

Kommunen må også sikre at tiltak det gis tilskudd til ikke er i strid med annet lovverk, herunder naturmangfoldloven og kulturminneloven.  

Der hvor det foreligger relevante godkjente planer (beitebruksplaner, tiltaksplaner mv.) bør tiltakene være i samsvar med planene. 

Tiltak for å redusere tap og konflikter knyttet til rovvilt dekkes over s.k. FKT-midler,  jfr. forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak av 01.01.13. Denne forskriften forvaltes av Statsforvalteren. Dersom det oppstår tvil om hvorvidt formålet med en søknad primært er innenfor FKT bør dette avklares nærmere med søker og søker bør evt. få veiledning om framgangsmåte for søknad om FKT-midler. Statsforvalteren bes også bidra til å avklare grensegang og praktiske rutiner for koordinering av de to ordningene.

Fant du det du lette etter?