Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

§ 4. Søknad og utbetaling

§ 4 

Søknad på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Kommunen fastsetter søknadsfrist. 

Kommunen utbetaler innvilget tilskudd etterskuddsvis når tiltaket er gjennomført. Dersom kostnadene til gjennomføring av investeringstiltaket og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjektet blir lavere enn godkjent kostnadsoverslag, reduseres tilskuddet tilsvarende. 

Det kan foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket eller prosjektet utføres. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder(Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene   

Søknad skal omfatte kostnadsoverslag og finansieringsplan. Kostnadsoverslag for faste installasjoner vil normalt omfatte materialkostnader og arbeidskostnader (eget og leid arbeid). Når det gjelder elektronisk overvåkingsutstyr vil godkjent kostnadsoverslag i de fleste tilfelle tilsvare innkjøpspris. For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan kostnadsoverslaget også omfatte andre kostnader som for eksempel lønnsutgifter og kjøp av tjenester. 

Dersom tilskuddsmottaker ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, kan merverdiavgift inngå i kostnadsoverslaget og i grunnlaget for beregning av tilskudd. Det er lagt inn sjekkpunkter i Agros for å bidra til at dette blir riktig i søknadene.  

Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av godkjent dokumentasjon for påløpte kostnader. Dokumentasjon vil normalt være kopi av betalt faktura for innkjøp av materialer/utstyr eller kopi av betalt faktura fra entreprenør eller annen oppdragstaker. Eget arbeid må dokumenteres med timelister.  

Dersom kostnadene for gjennomføring av tiltaket blir høyere enn det som er lagt til grunn for vedtaket er utbetaling likevel begrenset til tildelt tilskudd. Dersom kostnadene blir lavere enn forutsatt reduseres tilskuddsbeløpet i henhold til tilskuddsandelen. 

Fant du det du lette etter?