Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

§ 6a. Departementets kontroll med tilskuddsordningen

§ 6a 

Departementet skal føre kontroll med at kommunens forvaltning av tilskuddsordningen utføres på en forsvarlig måte, jf. Reglement for økonomistyring i staten. 

Ved slik kontroll kan departementet foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker og innhente nødvendig dokumentasjon. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene   

I ny § 6A heter det at departementet skal føre kontroll med at kommunens forvaltning av tilskuddsordningen utføres på en forsvarlig måte. Landbruksdirektoratet viser på dette punktet til Landbruksdirektoratets rundskriv 2018/41 Fylkesmannens kontroll av kommunenes forvaltning på landbruksområdet. 

Fant du det du lette etter?