Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

§ 7. Omgjøring og tilbakebetaling

§ 7 

Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved tildeling av tilskuddet. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen fristen som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene   

Bestemmelsen gir hjemmel til å omgjøre vedtak om tilskudd dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved tildeling av tilskuddet. Dette kan være når det uaktsomt eller forsettlig er gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad eller rapportering, når tiltaket er gjennomført på en annen måte enn forutsatt, eller det på annen måte er bidratt til urettmessig utbetaling av tilskudd. Dersom frist for gjennomføring av tiltaket ikke blir overholdt kan dette også gi grunnlag for å omgjøre vedtak om tilskudd. 

Dersom det ved en feil fra forvaltningens side er utbetalt for mye tilskudd er dette også i strid med forutsetningene for tilskuddet. 

Når det er fattet vedtak om omgjøring kan kommunen fatte vedtak om at hele eller deler av allerede utbetalt tilskudd kreves tilbake i samsvar med bestemmelsene i § 8.  

Det følger av forvaltningsrettslige prinsipper at ved feilutbetalinger i mottakers disfavør skal dette rettes opp ved tilleggsutbetaling. 

Fant du det du lette etter?