Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

§ 8. Innkreving av tilbakebetalingsbeløp mv.

§ 8 

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 7, kan kreves tilbakebetalt tilskuddsmottaker eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. 

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av regelverk for jordbruksvirksomhet kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottaker. 

Der tilskuddsmottaker ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene   

Når det er fattet vedtak om tilbakebetaling i henhold til § 7 kan dette skje enten ved innkreving eller motregning. Herunder kan det motregnes i senere tilskuddsutbetalinger av tilskudd til investeringer i beiteområder eller i utbetalinger av andre tilskudd. 

Krav som springer ut av andre tilskuddsordninger kan også motregnes i utbetalinger av tilskudd til tiltak i beiteområder.   

Krav overfor lag og foreninger kan ikke motregnes i tilskuddsutbetalinger til medlemmer. Tilsvarende kan ikke krav overfor medlemmer motregnes i tilskudd til lag eller forening.   

Når kommunen har fattet vedtak om tilbakebetaling vil fagsystemene automatisk generere og sende ut faktura på kravet.  

Krav om tilbakebetaling er gjenstand for foreldelse i henhold til foreldelsesloven. Foreldelsesfrist er normalt tre år, med de unntak som framgår av loven. Foreldelse regnes fra det tidspunktet vedtak om tilbakebetaling er fattet. 

I siste ledd gis det bestemmelser om fastsettelse av renter på tilbakebetalingsbeløp. Dersom det kan godtgjøres at mottaker har vært i aktsom god tro kreves det ikke renter. For å fastsette fra hvilket tidspunkt renter skal løpe må kommunen vurdere hvorvidt det foreligger henholdsvis uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett.   

Dersom det blir aktuelt å kreve renter på tilbakebetalingsbeløp innenfor denne ordningen, tar kommunen kontakt med Landbruksdirektoratet for å avtale praktisk gjennomføring. 

Fant du det du lette etter?