Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

§ 3. Beregning av tilskudd

§ 3 

Det kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak. 

Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen. 

For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene   

Maksimalsatser for tilskudd er fastsatt ut fra at investeringene skal ha et næringsmessig formål som gir grunnlag for å legge inn egen finansiering og/eller eget arbeid i tiltaket. 

Kommunen vurderer og fastsetter tilskuddsandel i hver enkelt sak, innenfor rammene som er gitt i forskriftens § 3. Ut fra godkjent kostnadsoverslag og tilskuddsandel fastsettes et maksimalt tilskuddsbeløp som spesifiseres i vedtaksbrevet. 

Kommunen skal fastsette nærmere retningslinjer for tilskuddsandel til ulike typer tiltak ut fra hva som vurderes som mest formålstjenlige tiltak ut fra regionale og lokale forhold. Se nærmere om retningslinjer i del A.

Fant du det du lette etter?