Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

§ 9. Administrasjon, dispensasjon og klage

§ 9 

Kommunen fatter vedtak om tilskudd, kontrollerer og utbetaler. 

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i § 2 og § 3 i denne forskriften. 

Kommunens vedtak kan påklages til Statsforvalteren etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Klagen skal sendes kommunen. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene   

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. 

Kommunen må sørge for dokumentasjon for at tiltak er gjennomført, og herunder vurdere om det er nødvendig med befaring. Sluttutbetaling av tilskudd kan ikke foretas før tiltaket er bekreftet gjennomført.  

Kommunen skal fastsette retningslinjer for ordningen, jf. rundskrivets del A og kommentarene til § 3 i del B. Kommunen må gjøre tilskuddet og eventuelle prioriteringer kjent for aktuelle søkere ved utlysning av midler.  

Ved klage på vedtak vurderer kommunen om klagen skal tas til følge. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak sendes klagen til Statsforvalteren for avgjørelse. 

Fant du det du lette etter?