Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

§ 6. Opplysningsplikt og kontroll

§ 6 

Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen. 

Kommunen kontrollerer at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor. 

Kommunen kan foreta stedlig kontroll. 

Kilde:Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene   

Første ledd innebærer at alle søkere av tilskudd plikter å gi de opplysninger som kommunen finner nødvendig i forbindelse med forvaltning av ordningen. For lag og foreninger er det kontaktperson i henhold til enhetsregisteret som er å betrakte som ansvarlig søker.  

I nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset og at bare relevante opplysninger kan kreves. Typisk vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale for å kunne fatte vedtak om tilskudd, samt dokumentasjon som muliggjør en effektiv kontroll av om tilskuddsutbetalingen er i overensstemmelse med forskriften.  

Med hjemmel i annet ledd kan kommunen også kontrollere foretakets bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddene. Kontrollen kan gjennomføres ved stedlig kontroll hos foretaket, jf. tredje ledd.  

Når det gjelder kravet om revisorbekreftelse, er dette tatt med som en ”kan-bestemmelse” i annet ledd annet punktum da det etter departementets vurdering ikke er behov for et generelt krav. 

Fant du det du lette etter?