Retningslinjer for markedsregulering 

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt 

Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter

Retningslinjer for markedsregulering av egg

Retningslinjer for markedsregulering av korn 

Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning

Retningslinjer om informasjonsflyt 

Retningslinjer om informasjonsflyt i kjøttsektoren 

Retningslinjer om informasjonsflyt i eggsektoren

Kravspesifikasjoner 

Kravspesifikasjon for smør og fløte 

Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten 

Andre retningslinjer 

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Midlertidig retningslinje om utkjøpsordning med tilskudd til produsenter som slutter med svinehold

Reglement for delegering av myndighet fra Omsetningsrådet til Landbruksdirektoratet som sekretariat for rådet

Instruks for Omsetningsrådet

Relevant regelverk

Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven)

Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer

Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

Forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift

Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Forskrift om prisnedskriving av melk solgt til skoler og barnehager

Forskrift om priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter av egg

Forskrift om kompensasjon for frivillig redusert verpeperiode

Forskrift om prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder

Forskrift om tilskudd til produsenter som gjennomfører opphold i eggproduksjonen

Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a

Forskrift om tilskudd til produsenter og slakterier som gjennomfører tiltak om økt slakting av kalv av storfe