Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/44 UTGÅTT

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel – forvaltningsansvar og saksbehandling

2. Søknad

Hvem kan søke?  

Det er foretaket som eventuelt er berettiget tilskudd – ikke den avløste som sådan. Den som sender inn søknad om tilskudd må derfor ha kompetanse til å forplikte foretaket juridisk, enten i kraft av sin rolle i foretaket eller gjennom fullmakt til å søke på foretakets vegne. Det kan som hovedregel legges til grunn at dette er i orden når søknaden sendes inn via Altinn.  

Ved jordbrukerens dødsfall søker den etterlatte på vegne av seg selv og ikke på vegne av foretaket. Søker kan gjerne få bistand fra avløserlaget/landbrukstjenesten til å fylle ut skjemaet, men søker må selv signere og er ansvarlig for at opplysningene i søknadsskjemaet og dokumentasjonen som skal leveres sammen med skjemaet er korrekte. 

Papirsøknad 

Det er som hovedregel ønskelig at søknadene sendes inn elektronisk via Altinn. Det er derfor ønskelig at kommunen gir søkere som trenger det bistand slik at de lærer seg å benytte digital søknad. 

Det er fortsatt anledning til å sende inn papirsøknad. Kommunen må legge søknaden inn i Agros for å kunne saksbehandle den. Dette er særlig aktuelt dersom noen skal søke tilskudd på vegne av foretaket til en avdød jordbruker for perioder forut for dødsfallet.  

Søknader som mottas etter søknadsfrist 

Dersom søker ikke får dispensasjon fra søknadsfristen, skal søknaden avvises og ikke realitetsbehandles. 

Frist for søker til å ettersende dokumentasjon 

Hvis kommunene finner at nødvendig dokumentasjon mangler ved en rettidig innsendt søknad, skal søker få tilbakemelding om dette og gis en frist for innsending av det etterspurte. Dersom ikke denne fristen overholdes kan saken avvises fordi kommunen mangler beslutningsgrunnlag for vedtak i saken. Kommunen bør i henvendelsen til søkeren orientere om konsekvensen ved å ikke legge frem den etterspurte dokumentasjon innen fristen som kommunen har satt, og eventuelt om mulighet for å be om utsettelse av svarfristen.  

Fant du det du lette etter?