Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/44 UTGÅTT

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

Siden innholdet i tidligere rundskriv nå er delt opp og plassert forskjellige steder, har mye av teksten naturlig nok måttet skrives om litt. Vi har også forsøkt å forbedre forklaringene på ulike punkter. Her nevner vi endringer i omtaler som vi håper gir mer eller bedre informasjon enn det som fremkom av det tidligere rundskrivet: 

  • Under punktet «Hvem har ansvaret for hva» er det listet opp hvilke oppgaver og ansvar de ulike aktørene har i forvaltningen av tilskuddsordningen. Det presiseres at kommunene og statsforvalteren må sørge for internkontroll. 
  • Forklaringen av hvordan tilskuddet beregnes er nå skrevet litt om og er bakt inn i «Kommentarer til regelverk», nærmere bestemt i omtalen av Jordbruksavtalens regler i tilknytning til § 2 i sykdomsavløsningsforskriften. 
  • Endringen i regelen om hvor mange dager det kan gis tilskudd for per kalenderår hvis jordbrukeren har kronisk sykt barn, som trer i kraft fra 1. januar 2021, er omtalt i «Kommentarer til regelverk». 
  • Det har kommet til en omtale av risikobasert kontroll. 
  • Omtalen av at det ikke skal gjøres avkorting i dyrevelferdssaker, men at det muligens skal fattes avslagsvedtak i de alvorligste sakene, er forsøkt tydeliggjort. 
  • Omtalen av hvilke vurderinger statsforvalteren må gjøre og få frem i vedtak i dispensasjonssaker er utdypet. 
  • Vi har lagt til en helt ny og forholdsvis omfattende omtale av saksgangen i klagesaker og av hvilke vurderinger de ulike instansene må gjøre ved behandlingen av klagesaker, samt en omtale av såkalt omgjøring av eget tiltak. 
  • Det har også kommet en ny, kort omtale av arkivering, men det er ingen endringer her i forhold til praksis slik den har vært til nå. 

Fant du det du lette etter?