Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - brukerveiledning for eStil PT

2 Maskinelle kontroller i eStil PT

2.1 Hva slags maskinelle kontroller finnes i systemet?

Det finnes tre typer maskinelle kontroller i eStil PT 

 • stoppmeldinger (rød) 
 • varselmeldinger (oransje) 
 • informasjonsmeldinger (blå) 

Stopp-, varsel- og informasjonsmeldinger indikerer risiko eller feil. 

Alle kontrollene som kjøres i eStil PT er beskrevet i oversikt over maskinelle kontroller. Der finner du en beskrivelse av når kontrollen slår ut og om den gir stopp-, varsel- eller informasjonsmelding for hhv. søker og saksbehandler. 

I PDF av søknaden (tilgjengelig i seksjon «Dokumentasjon og dialog») vises alle varsel- og informasjonsmeldinger søker utløste da søknaden ble sendt inn.  

2.2 Når kontrollene kjøres

Som hovedregel kjøres og oppdateres kontrollene hver gang søker eller saksbehandler bytter seksjon, så lenge søknaden er i kontrollmodus. Søknaden settes i kontrollmodus når: 

 • søker klikker «Kontroller» i seksjon «Oppsummering og send» 
 • saksbehandler har søknaden «Under behandling» 
 • kontrollene henter ikke ny informasjon for søknader med status «Mottatt», «Foreløpig godkjent», «Endelig godkjent» eller «Utbetalt» før søknaden eventuelt tas under behandling igjen 

To kontroller kjøres også for søknader med status «Foreløpig godkjent»: 

 • kontroll av kyr/okser av bevaringsverdige storfe mot data fra Kuregisteret 
 • kontroll av om foretaket er tilknyttet Debios kontrollordning 

Søknader som utløser disse stoppmeldingene vil da settes tilbake til status «Under behandling». 

I tillegg kjøres enkelte kontroller når Landbruksdirektoratet godkjenner utbetalingene, blant annet kontrollen av at foretaket har registrert et kontonummer og kontrollen av at foretaket er registrert i Landbruksregisteret. Søknader som utløser disse stoppmeldingene vil da få status «Feil under utbetaling». 

2.2.1 Stoppmeldinger

Stoppmeldinger indikerer at det er høy risiko for at det kan være feil eller mangler i søknaden. En søknad som har utløst en stoppmelding kan derfor ikke foreløpig godkjennes og utbetales før stoppmeldingen er vurdert og behandlet i systemet. 

Det finnes to typer stoppmeldinger for saksbehandler 

 • stoppmeldinger som ikke kan overstyres 
 • stoppmeldinger som saksbehandler har mulighet til å overstyre 

2.2.2 Stoppmeldinger som ikke kan overstyres

Hvis søknaden har utløst en stoppmelding, må saksbehandler undersøke hva de faktiske forholdene er.  

Denne undersøkelsen har to mulige utfall: 

 • Søknadsopplysningene er feil. I slike tilfeller skal saksbehandler korrigere «Godkjente opplysninger» og skrive en begrunnelse for avviket. Dersom feilen ville ført til en merutbetaling, skal avkorting for feilopplysninger vurderes. Det skal som hovedregel ikke godkjennes en høyere verdi enn omsøkt. Se omtale av avvik mellom søkers opplysninger  og godkjente opplysninger i kapittel 6.
 • Kontrollgrunnlaget er feil. I slike tilfeller må kontrollgrunnlaget (for eksempel Landbruksregisteret) oppdateres med de korrekte opplysningene.  

Når saksbehandler har vurdert og behandlet stoppmeldingen på en av måtene beskrevet over, vil stoppmeldingen forsvinne, og søknaden kan foreløpig godkjennes og senere utbetales. 

2.2.3 Stoppmeldinger som kan overstyres

Enkelte stoppmeldinger kan overstyres. Det betyr at søknaden kan foreløpig godkjennes og utbetales til tross for at søknaden har en stoppmelding, hvis saksbehandler finner at vilkårene for å innvilge tilskudd likevel er oppfylt. Også i disse tilfellene må saksbehandler undersøke hva de faktiske forholdene er.  

Undersøkelsen har to mulige utfall:  

 • Søknadsopplysningene er feil. I slike tilfeller skal saksbehandler korrigere «Godkjente opplysninger» og skrive en begrunnelse for avviket. Dersom feilen ville ført til en merutbetaling, skal avkorting for feilopplysninger vurderes.  
 • Saksbehandlers vurdering av de faktiske forhold er at foretaket oppfyller vilkårene stoppmeldingen gjelder. I slike tilfeller kan stoppmeldingen overstyres. 

Saksbehandler må skrive begrunnelsen for hvorfor stoppmeldingen overstyres i seksjon «Behandling». I begrunnelsen skal saksbehandler beskrive hvorfor stoppmeldingen overstyres, og sin vurdering av hvorfor foretaket oppfyller vilkårene for å motta tilskudd. Begrunnelsen for overstyringen blir lagret i saksbehandlingssystemet, men vises ikke i vedtaksbrevet til søker. Stoppmeldingen vil ikke forsvinne selv om den er overstyrt, men det blir mulig for saksbehandler å sette søknaden til “Foreløpig godkjent”, så søknaden kan endelig godkjennes (fatte vedtak) og utbetales.

Følgende stoppmeldinger kan overstyres: 

 • det er ikke registrert melkekvote på telledato på foretakets organisasjonsnummer 
 • det er ikke registrert melkeleveranser de siste 6 månedene  
 • det er godkjent et høyere antall kyr av bevaringsverdig rase enn det som er registrert i Kuregisteret. Denne stoppmeldingen skal bare overstyres dersom foretaket kan dokumentere at kyr som er registrert i Kuregisteret har kalvet i løpet av de siste 18 månedene uten at kalvinga er registrert i Kuregisteret 
 • det er ikke registrert at foretaket var tilknyttet Debios kontrollordning på telledato

2.2.4 Varselmeldinger

Varselmeldinger indikerer at det er en risiko for at det kan være feil eller mangler. Saksbehandler må derfor vurdere om informasjonen fra varselmeldingen har betydning for vedtaket. Varselmeldingen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men det vil for eksempel kunne være relevant å innhente mer informasjon om de faktiske forholdene for å kunne vurdere om godkjente opplysninger skal endres eller om vedtaket kan fattes i tråd med søkers opplysninger.  

Dersom søknaden har utløst en varselmelding, må saksbehandler undersøke hva de faktiske forholdene er.  

Denne undersøkelsen har to mulige utfall: 

 • Søknadsopplysningene er feil. I slike tilfeller skal saksbehandler korrigere «Godkjente opplysninger» og skrive en begrunnelse for avviket. Dersom feilen ville ført til en merutbetaling, skal avkorting for feilopplysninger vurderes.  
 • Saksbehandlers vurdering av de faktiske forhold er at foretaket oppfyller vilkårene varselmeldingen gjelder. I slike tilfeller skal saksbehandler skrive sin vurdering av varselmeldingen, og foreløpig godkjenne søknaden.  

Saksbehandlers vurdering av varselmeldingen skal skrives ned i seksjon «Behandling», i feltet «Kommentarfelt for saksbehandler (vises ikke i vedtaksbrevet)» eller i feltet «Begrunnelse (vises i vedtaksbrevet)». 

Varselmeldingen forsvinner ikke selv om saksbehandler skriver inn en begrunnelse, men søknaden kan settes til «Foreløpig godkjent», endelig godkjennes (fatte vedtak) og utbetales med en aktiv varselmelding.
 

Fant du det du lette etter?