Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - brukerveiledning for eStil PT

6 Dispensasjon og merkekoder i eStil PT

I enkelte tilfeller må det registreres en kode i eStil PT for å kunne behandle søknaden. I dette kapitlet vil saksbehandler finne nærmere informasjon om dispensasjons- og merkekoder. Se mer om krav til statsforvalteren i rundskrivet forvaltningsansvar og saksbehandling kapittel 8.

6.1 Registrere dispensasjonskoder 

Enkelte typer dispensasjoner (såkalte «dispensasjonskoder») må registreres i eStil PT for at man skal kunne behandle søknaden i saksbehandlingssystemet. Dispensasjonskodene registreres av statsforvalteren i eStil PT, under menypunktet «Dispensasjoner». For disse kodene skal statsforvalteren registrere når søknad om dispensasjon er mottatt, gyldighetsperiode og søknadsår. Begrunnelsen for vedtaket kan skrives inn, eller det kan vises til et vedtaksbrev.  

Der det er lagt inn en dispensasjonskode som medfører at søker skal fylle inn nye opplysninger, må det gis beskjed til foretaket om at det må logge inn i Altinn og legge inn/endre opplysninger i søknaden innen den gyldighetsperioden som er satt. Er det registrert en dispensasjon, vil dette være synlig i søknaden for søker og saksbehandler. Se kommentarer til regelverk § 9 for nærmere omtale av vilkårene for dispensasjon.

6.2 Oversikt over dispensasjonskodene

Dispensasjonskodene i eStil PT er:  

 • Kode 01: Søknadsfrist del 1. Når denne koden legges inn, blir søknadsskjemaet del 1 åpnet for søker. Søker kan legge inn og endre på alle søknadsopplysningene. Denne koden skal også brukes ved dispensasjon fra endringsfrist. 

Det må legges inn dato dispensasjonen er gyldig fra og til. Det anbefales å sette gyldighetsperiode til to uker. 

 • Kode 02: Søknadsfrist del 2. Når denne koden legges inn, blir søknadsskjemaet del 2 åpnet for søker. Søker kan legge inn og endre på alle søknadsopplysningene. Denne koden skal også brukes ved dispensasjon fra endringsfrist.

Det må legges inn dato dispensasjonen er gyldig fra og til. Det anbefales å sette gyldighetsperiode til to uker. 

 • Kode 25: Jordbruksavtalens begrensning av hvor stort grønngjødslingsareal det kan gis tilskudd for. Når denne koden legges inn forsvinner stoppmeldingen som hindrer søker fra å legge inn større grønngjødslingsareal enn halvparten av sum areal av korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær, og søker kan da søke tilskudd for et større areal til grønngjødsling. Dersom dispensasjon innvilges etter endringsfristen 29. oktober, kan ikke søker legge inn arealet selv lenger. I slike tilfeller må saksbehandler legge inn totalt areal til grønngjødsling som det skal gis tilskudd for, jf. dispensasjonsvedtaket. 

Det må legges inn dato dispensasjonen er gyldig fra og til. «Gyldig fra» må settes til tidspunkt før søknadsdato. «Gyldig til» må settes til dato etter utbetaling. Gyldighetsperioden skal ikke settes ut over et søknadsår. 

 • Kode 35: Foretaket er registrert i Enhetsregisteret etter søknadsfrist del 1. Når denne koden legges inn, blir søknadsskjemaet del 1 åpnet for søker. Søker kan legge inn og endre på alle søknadsopplysningene. Der det er gitt dispensasjon fra kravet om registrering i Enhetsregisteret, skal denne koden benyttes. 

Det må legges inn dato dispensasjonen er gyldig fra og til. Det anbefales å sette gyldighetsperiode til to uker. 

 • Kode 36: Foretaket er registrert i Enhetsregisteret etter søknadsfrist del 2. Når denne koden legges inn, blir søknadsskjemaet del 2 åpnet for søker. Søker kan legge inn og endre på alle søknadsopplysningene. Der det er gitt dispensasjon fra kravet om registrering i Enhetsregisteret, skal denne koden benyttes. 

Det må legges inn dato dispensasjonen er gyldig fra og til. Det anbefales å sette gyldighetsperiode til to uker. 

6.3 Registrering av merkekoder

Kommunen og statsforvalteren kan registrere merkekoder ved å gå til menypunktet «Merkekoder» i menyfeltet i eStil PT. Hvis et foretak har gyldige merkekoder fra tidligere søknadsår, vil dette være forhåndsutfylt i søknaden.

Skjermbilde 12 PT brukerveiledning Estil Registrer merkekode.png

6.4 Oversikt over merkekodene

Søknadene kan merkes med følgende koder:  

 • Kode 33: Søker er en virksomhet (underenhet/bedrift)
  Denne merkekoden gis til offentlige institusjoner og til forsknings- og undervisningsinstitusjoner for at disse skal kunne levere søknad fra underenheten (bedriftsorg.nr). Typiske eksempler er videregående skoler og forskningsstasjonene/-sentrene til NIBIO. 

Det må legges inn dato merkekoden er gyldig fra og til. «Gyldig fra» må settets til tidspunkt før søknadsdato. «Gyldig til» fastsettes etter saksbehandlers skjønn, og kan være over flere år. 
Det er kommunen som skal registrere merkekoden.

 • Kode 40: Driftstilknytning i søknadsåret
  Det kan være tilfeller hvor foretak ikke har driftstilknytning i Landbruksregisteret på søknadstidspunktet, men likevel oppfyller vilkårene for tilskudd. Dette kan gjelde foretak som har avviklet produksjonen på søknadstidspunktet, men som søker tilskudd for gris slakta eller solgt som livdyr i løpet av året, eller søker avløsertilskudd (har fått beregnet tilskuddsgrunnlag for dyr disponert 1.3. og/eller dyr slakta eller solgt som livdyr i løpet av året). 

Merkekoden kan også benyttes dersom det er en feil i Landbruksregisteret eller Enhetsregisteret som gjør at driftstilknytningen mangler på søknadstidspunktet. 

Det må legges inn dato merkekoden er gyldig fra og til. «Gyldig fra» må settets til tidspunkt før søknadsdato. «Gyldig til» må settes til dato etter utbetaling. Gyldighetsperioden skal ikke settes ut over et søknadsår. 

Det er kommunen som skal registrere merkekoden.  

 • Kode 42: Sau på innmark pga. rovvilt
  Hvis sau etter vurdering av statsforvalteren går på innmarksbeite hele sommeren som følge av rovdyrsituasjonen, har dette innvirkning på maksimalavgrensning av grovfôrareal, jf. Jordbruksavtalen. 

Det må legges inn dato merkekoden er gyldig fra og til. «Gyldig fra» må settets til tidspunkt før søknadsdato. «Gyldig til» må settes til dato etter utbetaling. Gyldighetsperioden skal ikke settes ut over et søknadsår.

Det er statsforvalteren som skal registrere merkekoden. 

Fant du det du lette etter?