Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/22

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

3. Om saksbehandlingssystemet

Brukerveiledning 

Vi viser til brukerveiledning for statsforvalteren og kommune på eStil-RMPs tjenestesider (krever innlogging) og veiledningsmateriell til søkerne på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Her ligger informasjon som gjør det lettere for statsforvalteren/kommunen å veilede kommunen/søkere. 

Hvis et foretak har spørsmål når de holder på å fylle ut en elektronisk søknad, har saksbehandler både i kommunen og hos statsforvalteren mulighet til å gå inn i eStil-RMP og se hvordan søknaden til foretaket ser ut. Søker må først lagre søknaden. Saksbehandler kan deretter søke opp søknaden i søkefunksjonen i eStil-RMP. Det er også mulig å se hvilke inntegninger som er gjort i kartet underveis. 

Brukerhenvendelser (hjelp og melding om feil) 

Søker  kontakter aktuell kommune 
Saksbehandler kommune  kontakter aktuell statsforvalter 
Saksbehandler fylke  kontakter Landbruksdirektoratet via miljoorakelet@landbruksdirektoratet.no eller telefon 

Dersom det oppstår feilsituasjoner, vil vi benytte følgende kanaler for informasjon: 

Søker  www.landbruksdirektoratet.no og statsforvalter
Saksbehandler fylke og kommune  Informasjon på hovedsiden til eStil-RMP («Viktig informasjon») 

Statsforvalteren må sørge for å videreformidle nødvendig informasjon til kommunene. Det er derfor viktig at statsforvalteren har en oppdatert kontaktliste til landbrukskontorene. 

Registrering av tiltak i eStil – RMP før åpning av søknadsomgangen for statsforvalteren 

Vi viser til nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket og oversikt over tiltak som fylkene kan velge å ha i sine regionale miljøprogram. I dette kapittelet beskriver vi hvordan enkelte tiltak er lagt inn i eStil-RMP, da det kan ha praktiske konsekvenser det er nyttig for statsforvalteren å vite om. 

Om andre områder og prioriterte områder for avrenningstiltak 

«Prioriterte områder» og «Andre områder» er lagt inn i eStil-RMP som tiltaksklasser for alle avrenningstiltak. I praksis betyr det at søker ikke trenger å velge mellom prioriterte og andre områder når han/hun skal tegne tiltak. De omsøkte arealene fordeles automatisk på prioriterte og andre områder i kartløsningen. 

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark og Beiting av kystlynghei 

I dag utmåles tilskudd for Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark og Beiting av kystlynghei ut fra antall dekar (enhet) eller antall dyr (subenhet). eStil-RMP «velger» den utmålingsenheten som gir lavest utbetaling. 

Eksempel
Søkt om antall Sats Tilskudd
50 dekar  100  5 000 kroner 
100 dyr  100  10 000 kroner
eStil-RMP «velger» dekar som utmålingsenhet 

Det er ingen fylker per i dag som bruker både dekar og dyr i utmåling av tilskuddet. Dette fører til at fylker må sette sats på den utmålingsenheten som ikke brukes i fylket veldig høyt for at eStil-RMP «velger» den riktige enheten. 

Utfordring: Dersom statsforvalteren ikke setter høy sats for den enheten som ikke skal brukes i beregning av tilskudd, får man null i beregnet tilskudd for tiltaket. 

Fra og med søknadsomgangen 2020 er det lagt inn to «nye» tiltak i eStil-RMP i tillegg til det «gamle» tiltaket "Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark": 

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark, dekar 

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark, dyr 

Søkere må fortsatt registrere både antall dekar og dyr i søknadsskjemaet, men tilskuddsutmålingen vil skje på bakgrunn av den enheten som står etter komma i tiltakets navn. 

Det blir fortsatt mulig å velge det «gamle» tiltaket Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark. 

Ulempen ved å bruke de «nye» tiltakene er at det ikke blir mulig å importere tegningene for tiltaket fra 2019. 

Ulempen ved å bruke det «gamle» tiltaket er at statsforvalteren må huske å sette høy sats for den enheten som man ikke ønsker å bruke i utmåling av tilskuddet. 

Tilsvarende vil gjelde for tiltaket Beiting av kystlynghei. 

Drift av seter 

Erfaringene fra søknadsomgangen 2019 har vist at flere søkere har hatt utfordringer med å søke om tilskudd til drift av flere setre. Grunnen til det har vært at eStil-RMP kun tillater å søke om tilskudd til 1 seter per søker. 

Fra og med søknadsomgangen 2020 ble det derfor lagt inn to «nye» tiltak i tillegg til tiltakene «Drift av seter» og «Besøksseter»: 

  • Drift av seter 2 
  • Drift av seter 3 

Dette vil gi mulighet til å søke om tilskudd til maksimum tre setre i samme søknad. For hver seter må søkeren velge ett av tiltakene «Drift av seter», «Drift av seter 2» eller «Drift av seter 3» i RMP-kart. 

Eksempel: 

En søker driver en enkeltseter og er medlem i en fellesseter. Begge setre må tegnes inn i RMP-kart. For å tegne den første (f.eks. enkeltseter) velger søkeren tiltaket «Drift av seter» fra nedtrekkslista i kart-løsningen. Deretter velger søkeren «Drift av seter 2» for å tegne inn den andre seteren (fellesseter). 

Begge tiltakene blir da hentet til søknadsskjemaet der søkeren må fylle ut antall deltakere på hver av de setrene det er søkt tilskudd til. 

Tilskudd til drift av beitelag (organisert beitebruk) 

Tilskudd til drift av beitelag utmåles per dyr som er sluppet på beite. 

Alle beitelag skal søke elektronisk. Det er et vilkår at beitelagene har et gyldig organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Det er dette som brukes for å logge seg inn i skjemaet. Beitelagsmedlemmene skal også registreres med organisasjonsnummer. 

For å kunne sende inn søknad om tilskudd til drift av beitelag i eStil-RMP må laget ha minst to aktive medlemmer. Det vil si medlemmer med egne besetninger som deltar i beitelagsaktivitetene. Et medlem er ikke aktivt dersom det ikke har besetning som er med i beitelagsorganiseringen i søknadsåret. Statsforvalteren kan sette krav til høyere antall medlemmer. 

Fant du det du lette etter?