Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/19

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

2. Viktige datoer og opplysninger om årets søknadsomgang

Viktige datoer 

Mandag 20. juni 2022 

Frist for å sende inn nye kartlag for prioriterte områder (SF).  

Frist for å sende inn ønske om endringer i egenerklæringer (SF). 

Fredag12. august 2022 

Frist for å åpne søknadsomgangen (SF). 

Tirsdag 30. august 2022 

Frist for å melde inn navn på nye beiteområder/endringer i navn for kommende søknadsomgang, til Landbruksdirektoratet (SF). 

Torsdag 15. september 2022 

Søknadsregistreringen åpner. Søkerne kan begynne å sende inn søknader. 

«Telledato» i RMP 

Statsforvalteren fastsetter telledato for aktuelle tiltak i RMP. Telledatoen kan være forskjellig for ulike tiltak. 

Søknadsfrist i fylkene 

Statsforvalteren setter frist for å levere inn RMP-søknader. Etter søknadsfristen for RMP kan kommunen begynne saksbehandling av RMP-søknader. OBB-søknader kan behandles også før søknadsfrist. 

Behandlingsfrist i kommunene 

Kommunen skal ha behandlet (godkjenne, avslå eller avvise) søknader innen den datoen som Statsforvalteren setter. 

Fredag 3. februar 2023 

Frist for låsing av satser (SF).  

Fredag 17. februar 2023 

Frist for endelig vedtak (attestering) av søknadene (kommunen). 

Fredag 24. februar 2023 

Frist for endring av kontonummer i Altinn (og i LREG-tjenester (kommunen)).  

Fra og med denne datoen jobber Landbruksdirektoratet med å tilrettelegge for hovedutbetalingen. Søkerne får tilskuddsbrevet i tidsrommet mellom 28. februar og 10. mars (varierer mellom fylkene). 

Fredag 10. mars 2023 

Utbetalingsdato for hovedutbetalingen (Landbruksdirektoratet). Dette er dagen søkerne får pengene på konto.  

Endringer i instruksen siden forrige søknadsomgang og nytt i eStil-RMP 

Gjeldende tiltaksmeny for regionale miljøtiltak 2022 ligger på veivisersidene for regionalt miljøtilskudd. 

Tilskudd til klimarådgiving 

Fra og med søknadsomgangen 2021 var det mulig å søke om å få dekket utgifter til klimarådgiving. Dette tilskuddet videreføres. Ordningen er nå inne i andre år av en tre-årig pilotfase. I denne fasen kan det skje modifikasjoner.

Rådgiver må sikre at rådgivningen gir grunnlag for tilskudd ved å tilby helhetlig rådgivning som tar for seg en gjennomgang av utslipp og opptak av klimagasser fra alle produksjoner på gården.  

Liste over godkjente klimarådgivere publiseres på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

For å få rett til tilskudd til klimarådgiving, må søkeren vedlegge utfylt og underskrevet tiltaksplan. Tiltaksplanen skal motivere til gjennomføring av klimatiltak. Tiltaksplanen utfylles av klimarådgiveren i samarbeid med bonden.  

For at søknad om tilskudd til klimarådgiving skal godkjennes, skal saksbehandler sikre at det er utarbeidet og vedlagt en tiltaksplan som resultat av gjennomført rådgiving. Det skal videre sikres at tiltaksplanen er utarbeidet og underskrevet av en godkjent klimarådgiver ved å referere listen over godkjente rådgivere. Tiltaksplan skal lastes opp i søknadssystemet eSTIL RMP.

Tiltaket er plassert i instruksen under kapittelet Miljøavtale og klimarådgiving, og er lagt inn i eSTIL RMP under sitt eget miljøtema: Klimarådgiving. 

 

Naturtypekartlegging med NiN etter Miljødirektoratets instruks og utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 

Siden 2015 har miljøforvaltningen kartlagt naturtyper definert med Natur i Norge (NiN), og disse omtales som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Tildligere naturtypekartlegging er gjort etter DN-håndbok 13 og for hver lokalitet skulle det angis en verdi på en skala med tre klasser; svært viktig, viktig og lokalt viktig.  

For de nye naturtypene etter Miljødirektorates instruks skal kartleggerne vurdere hvilken økologisk kvalitet naturtypen har. Både naturtypens tilstand og artsmangfold inngår i kvalitetsvurderingen. Metoden er laget for å synliggjøre forskjeller i økologisk kvalitet mellom ulike lokaliteter av samme naturtype. 

Det er fem klasser av lokalitetskvalitet, rangert fra høy til lav: 

  • Svært høy kvalitet 
  • Høy kvalitet 
  • Moderat kvalitet 
  • Lav kvalitet 
  • Svært lav kvalitet 

Slåttemark, slåttemyr og kystlynghei er utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, og i beskrivelsen av hvilke lokaliteter som inngår i forskriften henvises det til klassifiseringen svært viktig og viktig for slåttemyr og kystlygnghei i hht DN-håndbok 13, mens for slåttemark er også lokalt viktige lokaliteter av lauveng inkludert. 

Kartlegging av naturtyper med NiN etter Miljødirekotratets instruks har som nevnt over ikke denne klassifiseringen. Hver lokalitet kartlagt etter denne nye instruksen har en lokalitetskvalitet, men det er fortsatt ikke per mars 2022  avgjort hvilke lokalitetskvaliteter det må være for å inngå som utvalgt naturtype. For søknadsomgangen 2022 anbefaler vi derfor samme løsning som for 2020 og 2021, at naturtyper kartlagt etter Miljødirektoratets instruks med lokalitetskvalitet lav, moderat, høy eller svært høy gis tilskudd tilsvarende satskode for «viktig» naturtype etter DN-håndbok 13 for de tre tiltakene: 

2.3.90 Slått av slåttemark 

2.3.91 Slått av slåttemyr 

2.3.92 Beiting av kystlynghei 

Fant du det du lette etter?