Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/17

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

2. Viktige datoer og endringer siden forrige søknadsomgang

2.1 Viktige datoer 

Dato Oppgave
Mandag 17. juni 2024  Frist for å sende inn nye kartlag for prioriterte områder (SF).
Frist for å sende inn ønske om endringer i egenerklæringer (SF).
Tirsdag 25.juni 2024 Frist for å åpne søknadsomgangen (SF). 
Tirsdag 27. august 2024  Frist for å melde inn navn på nye beiteområder/endringer i navn for kommende søknadsomgang, til Landbruksdirektoratet (SF).
Søndag
15. september 2024 
Søknadsregistreringen åpner. Søkerne kan begynne å sende inn søknader.
«Telledato» i RMP  Statsforvalteren fastsetter telledato for aktuelle tiltak i RMP. Telledatoen kan være forskjellig for ulike tiltak.
Tirsdag 15. oktober 2024 Søknadsfristen for å levere RMP- søknader er 15. oktober. Kommunen kan starte behandling av RMP- søknader etter 15. oktober.
Tirsdag 29. oktober 2024 Siste frist for RMP-søker til å endre en søknad som allerede er sendt inn innen 15. oktober.
Fredag 15. november 2024 Frist for søknad om tilskudd til drift av beitelag (OBB). Mottatte drift av beitelag- søknader kan behandles også før søknadsfrist.
Behandlingsfrist i kommunene Kommunen skal ha behandlet (godkjenne, avslå eller avvise) søknader innen den datoen som statsforvalteren setter.
Fredag 31. januar 2025 Frist for låsing av satser (SF).
Fredag 14. februar 2025 Frist for endelig vedtak (attestering) av søknadene (kommunen). 
Fredag 21. februar 2025 Frist for endring av kontonummer i Altinn (og i LREGtjenester (kommunen)).  
Fra og med denne datoen jobber Landbruksdirektoratet med å tilrettelegge for hovedutbetalingen. Søkerne får tilskuddsbrevet i tidsrommet mellom 28. februar og 13. mars (varierer mellom fylkene).
Torsdag 13. mars 2025 Utbetalingsdato for hovedutbetalingen (Landbruksdirektoratet). Dette er dagen søkerne får pengene på konto. 

2.2 Endringer i instruksen siden forrige søknadsomgang og nytt i eStil-RMP

Gjeldende instruks og tiltaksmeny for 2024 ligger på veivisersidene for regionalt miljøtilskudd.

Tiltak og tiltaksklasser blir lagt inn i eStil på vanlig måte slik at Statsforvalteren kan velge disse og sette sats. Som tidligere kan noe være oppgitt som tiltaksklasse i instruksen, men er lagt inn som tiltak i eStil. Eksempel på dette er Drift av bratt fruktareal. Tiltak som står under samme paragraf i instruksen er lagt inn som separate tiltak i eStil. Dette er gjort for at det skal være mulig å sette ulike satser (eksempelvis slått av slåttemark og slåttemyr). 

Nye tiltak og tiltak som blir lagt inn på nytt som følge av endringer i jordbruksavtalen får ny tiltakskode. Tiltakskoder forholder ikke søkere seg til, men de vises for saksbehandler.

2.2.1 Klimarådgiving tas ut av ordningen fra 2025

I jordbruksoppgjøret 2024 er partene enige om at tilskudd til Klimarådgiving tas ut av RMP for rådgiving som gis fra 2025.

2.2.2 Tilskudd til «hotspot-arealer» for vipe i RMP

I jordbruksoppgjøret 2024 er partene enige om at det legges til rette for et tilskudd til såkalte «hotspot-arealer» i RMP, for jordbruksarealer der det er flere vipereir. Tiltaket er først og fremst aktuelt i Rogaland, men andre fylker kan også tilrettelegge for tilskuddet. Tiltaket legges inn som nytt tiltak i instruksen for regionale miljøprogram. Dersom statsforvalteren mener det er mulig, kan tiltaket innføres fra vekstsesongen 2024. Statsforvalteren må selv sette nødvendige vilkår for tilskudd og sats.

2.2.3 Oppdatering av RMP-kart

RMP-kartet er oppdatert foran årets søknadsomgang for å være mer driftssikkert. Brukerne vil fra i år ha mulighet til å klikke i kartet og få opp informasjon om forskjellige kartlag. For eksempel kan man hake av for Naturtyper og klikke på en kartlagt naturtype og få opp informasjon fra Naturbase. Ellers har kartet de samme funksjoner som tidligere. Kartløsningen er blitt betydelig raskere og har fått noe oppdatert layout. Til tross for testing er det en viss risiko for «barnesykdommer». Feil meldes til miljoorakelet@landbruksdirektoratet.no som vanlig. 

2.2.4 Naturtypekartlegginger etter Miljødirektoratets instruks NiN er inkludert i RMP-kartet for utvalgte naturtyper

Siden 2015 har miljøforvaltningen kartlagt naturtyper definert med Natur i Norge (NiN), og disse omtales som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Tidligere naturtypekartlegging er gjort etter DN-håndbok 13. DN-håndbok 13 opererte med verdisetting (svært viktig, viktig og lokalt viktig) som ga opphav til tilsvarende tiltaksklasser i RMP.

Høsten 2023 ble forskrift om utvalgte naturtyper oppdatert til å også inkludere NiN-kartlagte arealer. Det ble da definert hvilke lokalitetskvaliteter av de ulike naturtypene som kvalifiserte til å være utvalgt naturtype. RMP-kartet vil fra søknadsomgangen 2024 gjøre oppslag i Naturbase etter figurer kartlagt etter både DN-håndbok 13 og Miljødirektoratets instruks (NiN).

Fra søknadsomgangen 2024 vil naturtyper kartlagt etter Miljødirektoratets instruks med lokalitetskvalitet lav, moderat, høy eller svært høy gis tilskudd tilsvarende satskode for lokalt viktig, viktig og svært viktig naturtype etter DN-håndbok 13 for de tre tiltakene:

2.3.90 Slått av slåttemark

2.3.91 Slått av slåttemyr

2.3.92 Beiting av kystlynghei

Tabellen under viser fordelingen av NiN-figurer til tiltaksklasser:

Tiltaksklasse i eStil DNHB13 NiN
Svært viktig Svært viktig Svært høy
Viktig Viktig Høy, Moderat
Lokalt viktig Lokalt viktig Lav

Fant du det du lette etter?