Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/17

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

3. Praktisk informasjon før saksbehandling

3.1 Brukerveiledning

Vi viser til brukerveiledning for statsforvalteren og kommune på eStil-RMPs tjenestesider (krever innlogging) og veiledningsmateriell til søkerne på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Her ligger informasjon som gjør det lettere for statsforvalteren/kommunen å veilede kommunen/søkere. 

Hvis et foretak har spørsmål når de holder på å fylle ut en elektronisk søknad, har saksbehandler både i kommunen og hos statsforvalteren mulighet til å gå inn i eStil-RMP og se hvordan søknaden til foretaket ser ut. Søker må først lagre søknaden. Saksbehandler kan deretter søke opp søknaden i søkefunksjonen i eStil-RMP. Det er også mulig å se hvilke inntegninger som er gjort i kartet underveis.

3.1.1 Brukerhenvendelser (hjelp og melding om feil)

Søker kontakter aktuell kommune
Saksbehandler kommune kontakter aktuell statsforvalter
Saksbehandler fylke

kontakter Landbruksdirektoratet via miljoorakelet@landbruksdirektoratet.no eller telefon

Dersom det oppstår feilsituasjoner, vil vi benytte følgende kanaler for informasjon: 

Søker www.landbruksdirektoratet.no og statsforvalter
Saksbehandler fylke og kommune Informasjon på hovedsiden til eStil-RMP («Viktig informasjon»)

Statsforvalteren må sørge for å videreformidle nødvendig informasjon til kommunene. Det er derfor viktig at statsforvalteren har en oppdatert kontaktliste til landbrukskontorene.

Vi gjør oppmerksom på at fagsystemet for regionale miljøtilskudd (eStil-RMP) og fagsystemet for produksjonstilskudd (eStil PT) er to helt separate digitale tjenester.

3.2 Registrering av tiltak i eStil-RMP før åpning av søknadsomgangen – for statsforvalteren

Vi viser til nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket og oversikt over tiltak som fylkene kan velge å ha i sine regionale miljøprogram. I dette kapittelet beskriver vi hvordan enkelte tiltak er lagt inn i eStil-RMP, da det kan ha praktiske konsekvenser det er nyttig for statsforvalteren å vite om. 

3.2.1 Om andre områder og prioriterte områder for avrenningstiltak

«Prioriterte områder» og «Andre områder» er lagt inn i eStil-RMP som tiltaksklasser for alle avrenningstiltak. I praksis betyr det at søker ikke trenger å velge mellom prioriterte og andre områder når han/hun skal tegne tiltak. De omsøkte arealene fordeles automatisk på prioriterte og andre områder i kartløsningen.

3.2.2 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark og Beiting av kystlynghei

I dag utmåles tilskudd for Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark og Beiting av kystlynghei ut fra antall dekar (enhet) eller antall dyr (subenhet). eStil-RMP «velger» den utmålingsenheten som gir lavest utbetaling.

Eksempel:
Søkt om antall Sats Tilskudd
50 dekar 100 5 000 kroner
100 dyr 100 10 000 kroner
eStil-RMP «velger» dekar som utmålingsenhet

Det er ingen fylker per i dag som bruker både dekar og dyr i utmåling av tilskuddet. Dette fører til at fylker må sette sats på den utmålingsenheten som ikke brukes i fylket veldig høyt for at eStil-RMP «velger» den riktige enheten.

Utfordring: Dersom statsforvalteren ikke setter høy sats for den enheten som ikke skal brukes i beregning av tilskudd, får man null i beregnet tilskudd for tiltaket.

Fra og med søknadsomgangen 2020 ble det lagt inn to «nye» tiltak i eStil-RMP i tillegg til det «gamle» tiltaket Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark:

  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark, dekar
  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark, dyr

Søkere må fortsatt registrere både antall dekar og dyr i søknadsskjemaet, men tilskuddsutmålingen vil skje på bakgrunn av den enheten som står etter komma i tiltakets navn.

Det blir fortsatt mulig å velge det «gamle» tiltaket Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark.

Ulempen ved å bruke det «gamle» tiltaket er at statsforvalteren må huske å sette høy sats for den enheten som man ikke ønsker å bruke i utmåling av tilskuddet.

Tilsvarende vil gjelde for tiltaket Beiting av kystlynghei.

3.2.3 Drift av seter

Erfaringene fra søknadsomgangen 2019 viste at flere søkere hadde utfordringer med å søke om tilskudd til drift av flere setre. Grunnen til det var at eStil-RMP kun tillater å søke om tilskudd til 1 seter per søker. 

Fra og med søknadsomgangen 2020 ble det derfor lagt inn to «nye» tiltak i tillegg til tiltakene «Drift av seter» og «Besøksseter»:

  • Drift av seter 2
  • Drift av seter 3

Dette vil gi mulighet til å søke om tilskudd til maksimum tre setre i samme søknad. For hver seter må søkeren velge ett av tiltakene «Drift av seter», «Drift av seter 2» eller «Drift av seter 3» i RMP-kart.

Eksempel:

En søker driver en enkeltseter og er medlem i en fellesseter. Begge setre må tegnes inn i RMP-kart. For å tegne den første (f.eks. enkeltseter) velger søkeren tiltaket «Drift av seter» fra nedtrekkslista i kartløsningen. Deretter velger søkeren «Drift av seter 2» for å tegne inn den andre seteren (fellesseter).

Begge tiltakene blir da hentet til søknadsskjemaet der søkeren må fylle ut antall deltakere på hver av de setrene det er søkt tilskudd til.

3.2.4 Tilskudd til drift av beitelag (organisert beitebruk) 

Tilskudd til drift av beitelag utmåles per dyr som er sluppet på beite.  

Alle beitelag skal søke elektronisk. Det er et vilkår at beitelagene har et gyldig organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Det er dette som brukes for å logge seg inn i skjemaet. Beitelagsmedlemmene skal også registreres med organisasjonsnummer. 

For å kunne sende inn søknad om tilskudd til drift av beitelag i eStil-RMP må laget ha minst to aktive medlemmer. Det vil si medlemmer med egne besetninger som deltar i beitelagsaktivitetene. Et medlem er ikke aktivt dersom det ikke har besetning som er med i beitelagsorganiseringen i søknadsåret. Statsforvalteren kan sette krav til høyere antall medlemmer. 

3.3 Frist for innlevering

I bestemmelsen «Søknad» i RMP-forskriftene fremgår det at søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknad kan sendes inn elektronisk eller ved bruk av papirskjema.

Det er søkeren sitt ansvar å levere korrekte opplysninger og søke hjelp hos kommunen dersom han/hun er usikker.

Tidsfristen for å søke om regionalt miljøtilskudd er oppgitt i de regionale forskriftene (15. oktober for alle fylker i 2024). Frist for å sende inn søknad om tilskudd til drift av beitelag er 15. november. En søknad er levert i rett tid når den enten er levert elektronisk via Altinn.no før midnatt, eller er postlagt senest på datoen for søknadsfristen.

I forskriftene står det:

«Dersom søknad leveres etter fristene i første ledd, reduseres tilskuddet med 1 000 kroner per dag inntil 14 dager etter fristens utløp».

Dette betyr i praksis at for sent fremsatt søknad medfører at det tildelte tilskuddet vil bli redusert med 1 000 kroner per dag etter fristens utløp opp til 14 dager. Dersom en søknad blir levert mer enn 14 dager etter søknadsfristen, skal den avvises.

Dersom søker leverer en søknad elektronisk mer enn 14 dager etter fristen, vil denne automatisk bli avvist i eStil-RMP. Det samme skjer dersom saksbehandler registrerer en søknad med mottatt-dato mer enn 14 dager etter fristen.

Søker må søke om, og få innvilget dispensasjon om utsatt søknadsfrist for å kunne levere etter 14 dager etter fristen. Statsforvalteren har hjemmel til å gi dispensasjon i «særlige tilfeller». Dispensasjonen må registreres i eStil-RMP før det er mulig å søke.

3.4 Endring i søknader

Det er mulig å gjøre endringer i en innsendt søknad. Fremgangsmåten vil variere avhengig av søknadstypen og når man ønsker å registrere endringene.

3.4.1 Søknader om RMP og om tilskudd til Drift av beitelag kan endres før søknadsfristen

Før søknadsfristen er gått ut har søkeren mulighet til å gjenåpne en innsendt søknad for å gjøre endringer. Dette gjør søker ved å trykke på knappen «Gjenåpne» på hovedsiden i søknadsskjemaet. Det kommer da opp en boks på skjermen med følgende informasjon: 

«Er du sikker på at du vil gjenåpne søknaden? Dersom du gjør dette, må du sende inn søknaden på nytt for å ha en gyldig innsendt søknad».

Søker kan da velge mellom to svaralternativer: «Avbryt» og «Gjenåpne». Hvis «Gjenåpne» velges, endres status på den innsendte søknaden fra «Innsendt/Mottatt» tilbake til «Under registrering». Dette innebærer at søkeren må sende inn den gjenåpnede søknaden på nytt for å ha en gyldig innsendt søknad.

3.4.2 Innsendte søknader om regionalt miljøtilskudd kan endres etter søknadsfristen

I forskriftene står det:

«Søknader om regionalt miljøtilskudd som er levert innen søknadsfristen kan endres innen 29. oktober uten reduksjon i tilskuddet. Dette gjelder ikke søknad om tilskudd etter [§ Drift av beitelag]».

Søkere som har levert søknaden innen fristen 15. oktober kan endre søknadsopplysningene inntil 14 dager etter søknadsfristen, uten at utbetalingen reduseres med 1 000 kroner per dag. Søkeren må sende inn den gjenåpnede søknaden på nytt for å ha en gyldig innsendt søknad.

Merk at det kun er søknader som fortsatt har status «Mottatt» som kan endres av søker via Altinn i perioden 15. oktober til 29. oktober. Dersom saksbehandler har startet behandlingen av søknaden, må søker kontakte kommunen for å få endret opplysningene i søknaden. «Gjenåpne»-knappen er da inaktiv for søkeren. 

3.4.3 Endring etter 29. oktober

Dersom søker vil endre en innsendt søknad (i praksis sende inn ny søknad) etter 29. oktober, må søkeren få innvilget dispensasjon fra søknadsfrist fra Statsforvalteren. Se også kapittelet om dispensasjoner.

Fant du det du lette etter?