Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/22

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

1. Hvem har ansvar for hva

Statsforvalterens oppgaver 

Statsforvalteren administrerer tilskuddene etter de regionale forskriftene. Statsforvalter er forvaltningsnivået over kommunen, og har ansvaret for å:  

 • fastsette forskrift om regionale miljøtilskudd i fylket 
 • fastsette foreløpige og endelige satser i henhold til regional tildeling og søknadsomfang 
 • lage veiledningsmateriell til søkerne om ordningene som gjelder for fylket 
 • veilede kommunene om regelverket for regionalt miljøtilskudd og om bruk av fagsystemet eStil-RMP  
 • følge opp at kommunen gjennomfører sin forvaltning i tråd med gjeldende regelverk, frister mv. 
 • kontrollere at kommunene forvalter RMP-regelverket korrekt (forvaltningskontroll), og behandle klager på vedtak fattet av kommunen 
 • behandle søknader om dispensasjon fra regelverket 

Listen er ikke uttømmende. For en mer detaljert beskrivelse av statsforvalters oppgaver må dette rundskrivet og kommentarene til regelverket gjennomgås i sin helhet. Under er noen spesifikke oppgaver omtalt:

Oppfølging av kommunene

Statsforvalteren skal sørge for at kommunene forvalter regionale miljøtilskudd enhetlig og i tråd med forskrift og retningslinjer fra statsforvalteren og Landbruksdirektoratet, og bistå kommunen med informasjon og veiledning om regelverket for tilskudd, bruk av søknadssystemet og forvaltningsrettslige spørsmål. Statsforvalteren skal følge opp kommunene når det gjelder frister, kontroll mv. og veilede kommunen i å foreta risikobasert  kontroll, gjennom å se til at kommunen foretar risikobasert utvalg og gjennomfører kontroll i pålagt omfang og etter retningslinjer som fremgår i dette rundskrivet. 

Eksempler på oppfølging: 

 • Statsforvalteren tar ut liste i eStil-RMP med oversikt over godkjente søknader og foreløpige utbetalinger, og gir beskjed til kommunen dersom det er søknader som har 0 kroner som utmålt tilskudd. Dersom nullutmålingen skyldes interne trekk og avkortninger, skal søknaden godkjennes. Dersom det ikke er godkjent noen tiltak, skal søknaden avslås eller avvises. Kommunen må sende eget vedtaksbrev. 
 • Når kommunen er ferdig med en søknadsomgang skal det ikke være gjenstående søknader med status «under registrering» (dvs av saksbehandler), «mottatt», «under behandling» eller «godkjent». Statsforvalteren følger opp dette ved å søke opp saker i eStil-RMP, og tar eventuelt kontakt med kommunen 

Kartlag 

Avrenningstiltakene er delt inn i «prioriterte områder» og «andre områder». Områdene er definert geografisk av et kartlag som statsforvalteren i det enkelte fylke lager. Kartlaget skal leveres til Landbruksdirektoratet innen frist angitt under «Viktige datoer». Kartlaget skal leveres i shape-format og vise hvilke områder i fylket som er «prioriterte områder». Det skal også legges ved et kart (pdf/jpeg) som viser området. 

Beiteområder 

Beiteområde skal oppgis for hvert medlem i beitelaget når søknaden fylles ut. Dersom det er endringer i navn på eksisterende beiteområder, eller nye beiteområder har kommet til for beitesesongen 2023, må statsforvalteren melde dette til Landbruksdirektoratet innen fristen som er angitt under «viktige datoer». Det er nødvendig at Landbruksdirektoratet har oppdaterte opplysninger om beiteområder i bruk, for at det skal bli mulig å velge disse områdene ved utfylling av søknaden. Landbruksdirektoratet skal kun ha navnet på beiteområdet. 

NIBIO rapporterer om beiteaktiviteten for foregående år. Det vil si at NIBIO trenger kartet over nye beiteområder/endringer i områder etter at beitesesongen er over og endelige tall for drift av beitelag foreligger. Kart og navn på nye beiteområder, eller endringer i områder, skal sendes til NIBIO. Statsforvalteren får beskjed fra NIBIO når informasjon om beiteområdene skal sendes inn. Det er bare endringer som skal rapporteres. 

Kommunens oppgaver 

Det fremgår av de regionale forskriftene for regionale miljøtilskudd at kommunen er vedtaksmyndighet for regionalt miljøtilskudd. Det innebærer i grove trekk at kommunen har ansvar for å:  

 • informere og veilede om regelverket og om søknadsprosessen  
 • plukke ut konkrete foretak til risikobasert kontroll 
 • saksbehandle søknader og fatte vedtak om tilskudd  
 • forberede eventuell klage til statsforvalteren 

Oversikten er ikke utfyllende, for en mer detaljert beskrivelse av kommunens oppgaver må dette dokumentet gjennomgås i sin helhet.  

Landbruksdirektoratets oppgaver 

Landbruksdirektoratet utarbeider forskriftsmal med kommentarer for de regionale miljøtilskuddene, og utfører i tillegg følgende oppgaver: 

 • behandle klager på vedtak fattet av statsforvalter  
 • veilede statsforvalteren i utforming og forståelse av regelverket
 • utarbeide veilednings- og søknadsmateriell til søkere  
 • vedlikehold og videreutvikling av eStil-RMP (fagsystemet for registrering av søknad, saksbehandling og utbetaling av tilskudd)  
 • utarbeide retningslinjer for saksbehandling 
 • gjennomføre selve utbetalingen av tilskuddsmidlene  
 • føre regnskap for disponeringen av tilskuddsmidlene  

Fant du det du lette etter?