Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/17

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

1. Hvem har ansvar for hva

Tilskuddsordningene skal forvaltes i tråd med reglene i forskrift, jordbruksavtalen, og de forutsetninger og økonomiske rammer som Stortinget har fastsatt. Landbruks- og matdepartementet følger opp Stortingets vedtak og forutsetninger i årlig tildelingsbrev til forvaltingen.

For alle forvaltningsorganer gjelder reglene i forvaltningsloven.

Tilskuddsbevilgninger skal forvaltes på en effektiv måte. Regelverk for økonomistyring i staten har som formål å sikre effektiv forvaltning. Regelverket består av Reglement for økonomistyring og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Kommunene er ikke en del av Staten, men når de forvalter statlige midler vil reglementet gjelde for den oppgaven de gjør på vegne av Staten. Selv om kommunen har ansvar for utførelsen av oppgaven, er instruksjonsmyndigheten og ansvaret for gjennomføringen av budsjettvedtaket fortsatt hos departementet. Kommunens politiske og administrative ledelse har derfor ingen instruksjonsmyndighet, og har ikke anledning til å påvirke den faglige utøvelsen av forvaltningen av de regionale miljøtilskuddene.

Landbruksdirektoratet har det generelle ansvaret for å tydeliggjøre hvilke deler av økonomiregelverket som gjelder. Rundskrivet er ment å klargjøre ansvar og oppgaver.

Forvaltningen av RMP er delegert, og forvaltningen skjer på tre ulike nivå: Kommunen, Statsforvalter og Landbruksdirektoratet. Her finner du en oversikt over hovedoppgavene som det enkelte forvaltningsnivå har ansvar for.

1.1 Statsforvalterens oppgaver 

Statsforvalter er forvaltningsnivået over kommunen, og har ansvaret for å

 • fastsette forskrift om regionale miljøtilskudd i fylket 
 • fastsette foreløpige og endelige satser i henhold til regional tildeling og søknadsomfang 
 • lage veiledningsmateriell til søkerne om ordningene som gjelder for fylket 
 • veilede kommunene om regelverket for regionalt miljøtilskudd og om bruk av fagsystemet eStil-RMP  
 • gjennomføre kontroll med at kommunene utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til etablert intern kontroll
 • behandle saker om dispensasjon fra regelverket 
 • behandle klager på vedtak fattet av kommunen

Listen er ikke uttømmende. For en mer detaljert beskrivelse av statsforvalters oppgaver må dette rundskrivet og kommentarene til regelverket gjennomgås i sin helhet. Under er noen spesifikke oppgaver omtalt:

Statsforvalter skal ivareta kontroll med at kommunene utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til krav til internkontroll etter økonomiregelverket. Oppfølgingen av kommunene må tilpasses konkret etter risiko og vesentlighet. Oppfølgingen av kommunene bør primært skje ved å påse at kommunene har tilfredsstillende internkontroll. Statsforvalter skal følge opp og veilede kommunene når det gjelder frister og kontroll. Statsforvalter skal veilede kommunene om regelverket for regionale miljøtilskudd, bruk av søknadssystemet og forvaltningsrettslige spørsmål.

1.2 Kommunens oppgaver 

Kommunen er vedtaksmyndighet for regionalt miljøtilskudd. Det innebærer i grove trekk at kommunen har ansvar for å:  

 • informere og veilede om regelverket og om søknadsprosessen  
 • etablere kontroll med saksbehandlingen i tråd med rammer og krav
 • plukke ut søknader til kontroll 
 • saksbehandle søknader og fatte vedtak om tilskudd  
 • forberede eventuell klage til statsforvalteren 

Oversikten er ikke utfyllende, for en mer detaljert beskrivelse av kommunens oppgaver må dette dokumentet gjennomgås i sin helhet.  

1.3 Landbruksdirektoratets oppgaver 

Landbruksdirektoratet utarbeider forskriftsmal med kommentarer for de regionale miljøtilskuddene, og utfører i tillegg følgende oppgaver

 • fastsetter instruks for regionale miljøtilskudd og har ansvar for rullering av instruksen
 • behandle klager på vedtak fattet av statsforvalter  
 • veilede statsforvalteren i utforming og forståelse av regelverket
 • utarbeide veilednings- og søknadsmateriell til søkere  
 • drift, vedlikehold og videreutvikling av saksbehandlersystemet eStil-RMP
 • utarbeide instruks og retningslinjer for saksbehandling 
 • utbetale tilskuddsmidlene  
 • føre regnskap og rapportere opplysningene til statsregnskapet for disponeringen av tilskuddsmidlene
 • gjennomføre evalueringer av de regionale miljøtilskuddene

Fant du det du lette etter?