Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/29

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – saksbehandling

Innhold på siden:

11. Kontroll

Kommunen må vurdere hvilken kontroll av søker og tilskuddsmottakers opplysninger, som er nødvendig.  

Kommunen er også ansvarlig for at det gjennomføres tilstrekkelige kontrolltiltak for å sikre at tilskuddet nyttes i tråd med forutsetningene. Det kan være aktuelt å kontrollere tilskuddsmottakers bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet.  

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at vilkårene for tilskuddet blir overholdt. 

Mer om dette i kommentarene til regelverket. 

Kontroll av tilskuddet 

Forvaltningen er ansvarlig for å gjennomføre tilstrekkelige kontrolltiltak for å sikre at tilskuddet benyttes i samsvar med forutsetningene.  

Det kan være aktuelt å kontrollere foretakets bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet, jf. pkt. 6.3.8.2 om kontroll av informasjon fra tilskuddsmottaker, i «Reglement for økonomistyring i staten». Landbruksdirektoratet antar at det sjelden vil være behov for at forvaltningen krever at revisor bekrefter opplysningene. 

Søker plikter å gi nødvendige opplysninger som kommunen og Statsforvalteren trenger for å forvalte ordningen. I nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset og at forvaltningen bare kan kreve relevante opplysninger. Dette kan typisk være grunnlagsmateriale for å kunne fatte vedtak om tilskudd, og dokumentasjon som muliggjør en effektiv kontroll av om utbetalingen er i samsvar med forskriften og vilkårene i vedtaksbrevet. 

Stedlig kontroll 

Kommunen og statsforvalteren kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker, som må legge til rette for å gjennomføre kontroll. 

En stedlig kontroll skal følge bestemmelsene i forvaltningsloven § 15. Ved en slik kontroll bør forvaltingen blant annet kontrollere: 

  • at tiltaket er utført i samsvar med vedtak om tilskudd 
  • at aktuelle miljøhensyn er ivaretatt 
  • at tiltaket ikke er påbegynt eller avsluttet før kommunen har innvilget tilskudd 

Når kommunen har mottatt utbetalingsanmodning og rapport bør kommunen vurdere om de skal foreta stedlig kontroll.  

Fant du det du lette etter?