Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/29

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – saksbehandling

6. Saksbehandling og vurdering av søknad 

Behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, skal gjøres i Agros.   

Saksbehandlerskjemaet skal støtte saksbehandler i å gi en god vurdering og kontroll av opplysninger i søknaden. Informasjonen som etterspørres i skjemaet skal bevisstgjøre saksbehandler om formål, virkeområde og vilkår for ordningen, før vedtak fattes. Opplysninger fra saksbehandlerskjemaet vil også bli brukt til statistikk og rapportering. 

Se generell veiledning til saksbehandling i Agros.  

Vurdering av søknad 

SMIL-tilskudd skal bidra til at tiltak settes inn der miljøeffekten er størst. Hvis kommunen ikke har retningslinjer eller tiltaket ikke er et prioritert tiltak innenfor de gjeldende retningslinjene, bør du forklare dette i kommentarfeltet i saksbehandlerskjemaet.  

  • Vurdere om tiltaket er innenfor virkeområdet for ordningen og i henhold til lokale retningslinjer 
  • Vurder om tiltaket det søkes tilskudd til er innenfor virkeområdet for ordningen  
  • Vurdere om tiltaket oppfyller vilkår for ordningen 
  • Vurdere søknadsbeløp, kostnadsoverslag og finansieringsplan  

Mer om dette i kommentarene til regelverket.  

Søkers tilknytning til landbrukseiendommen 

Vurdere om søker oppfyller vilkårene om hvem som kan motta SMIL-tilskudd jf § 3 første ledd. 

Hvis søker selv ikke er ansvarlig for den tilskuddsberettigede produksjonen på landbrukseiensommen, skal du sjekke 

  • om søker har oppgitt hvem som er ansvarlig (skal være registrer med organisasjonsnummer og navn på foretaket)  
  • om det foreligger skriftlig samtykke fra landbrukseiendommens eier om tiltaket kan gjennomføres  

Søker bør ha registrert og lagt denne informasjonen ved søknaden. Hvis det ikke er tilfellet, bør du sjekke at dokumentene foreligger på søknadstidspunktet. Søker må også ha overnevnte dokumentasjon tilgjengelig ved kontroll. 

Mer om dette i kommentarene til regelverket. 

Miljøkrav må oppfylles for å få innvilget SMIL-tilskudd 

§ 3 tredje ledd angir hvilket miljøkrav som må oppfylles for å få innvilget tilskudd, og hvilken dokumentasjon søker må ha klar på søknadstidspunktet.

Søker bør ha lagt denne dokumentasjonen ved søknaden. Hvis det ikke er tilfellet, bør du sjekke at dokumentene foreligger på søknadstidspunktet. Søker må også ha overnevnte dokumentasjon tilgjengelig ved kontroll.

Mer om dette i kommentarene til regelverket. 

Krav om kart over jordbruksareal og miljøverdier og andre forhold av miljømessig betydning 

I § 3 tredje ledd tredje setning er det blant annet krav om kart. 

Ettersom databaser som Gårdskart og Naturbase ofte gir en god oversikt over jordbruksarealene og de registrerte miljøverdier på eiendommen, kan du vurdere om det finnes tilstrekkelig informasjon i nevnte kartløsninger for å kunne behandle søknaden, eller om du må etterspørre ytterligere dokumentasjon fra søker.

Mer om dette i kommentarene til regelverket. 

Vurdere dokumentasjon

Vurder hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å ha grunnlag for å fatte vedtak, for ulike saker eller sakstyper.

Dersom arealene er leid bort må søker likevel kunne dokumentere at miljøkravene er oppfylt. Søker må sørge for at denne dokumentasjonen er klar på søknadstidspunktet, og er tilgjengelig ved kontroll. Vi anbefaler at søker i disse tilfellene har en avtale med leietaker om at dokumentasjonen foreligger og kan framvises. Avtalen bør være skriftlig.

Du finner mer informasjon om krav til dokumentasjon i kommentarer til § 6 i SMIL-forskriften.

Mer om dette i kommentarene til regelverket. 

Miljøtema og tiltaksgrupper 

I tillegg til gjennomgang av generelle opplysninger i søknaden, skal saksbehandler kategoriser og oppgi hvilket miljøtema og tiltaksgruppe som passer best for det omsøkte tiltaket: 

Velg én tiltaksgruppe. Hvis tiltaket hører hjemme under flere tiltaksgrupper, velg den gruppen som hoveddelen av tiltaket hører under.  

Mer informasjon om de ulike miljøtemaene og tiltaksgruppene får du ved å følge lenkene under.

Vurdere andre tilskuddsordninger i landbruks- og miljøforvaltningen 

SMIL-midlene skal ses i sammenheng med andre midler fra landbruks- og miljøforvaltningen. 

For mange tiltak er det ikke mulig å innvilge fullfinansiering med SMIL-midler, og det er ønskelig med medvirkning fra andre kilder, for eksempel i form av egeninnsats eller delfinansiering fra andre interessenter eller samarbeidsparter.  

Hvis det søkes tilskudd til kulturlandskapstiltak 

Kulturlandskapstiltak blir ofte gjennomført og i samarbeid med og med samfinansiering fra natur- og kulturminnemyndighetene, stiftelser, fond med mer. På Landbruksdirektoratets nettside om jordbrukets kulturlandskap finner du lenker til andre ressurser og nettsider som kan være nyttige for å ivareta kulturlandskap, kulturminner, kulturmiljøer og naturmangfold.   

Hvis det søkes tilskudd for hydrotekniske tiltak  

For hydrotekniske tiltak er det også nødvendig å se ulike virkemidler i sammenheng. Eksempler på dette er tilskudd til drenering av jordbruksjord.  

Både tilskudd til drenering av jordbruksjord og deler av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) omfatter «hydrotekniske tiltak». De to ordningene har imidlertid ulike hovedformål. Være oppmerksom på hvilken av de to ordningene de ulike hydrotekniske tiltakene kan falle innenfor.  

Tilskudd til hydrotekniske tiltak under SMIL-ordningen skal først og fremst være utbedring av skader på eksisterende anlegg, utover vanlig vedlikehold, for å redusere erosjon og avrenning av jord og næringsstoffer.  

Dette kan være  

  • reparasjon av ødelagte kummer og rørutløp 
  • sikringstiltak 
  • reparasjon av avskjæringsgrøfter 
  • behov for økt kapasitet på grunn av endrede nedbørsforhold og liknende  

Ved innvilgning av tilskudd til drenering, skal alle forhold som hører med til drenering inngå i kostnadene for drenering, så som gravearbeid, avskjæringsgrøfter, åpne og lukka grøfter, kummer, utløp og lignende.  

Fant du det du lette etter?