Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/29

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – saksbehandling

Innhold på siden:

12. Klage og omgjøring av vedtak uten klage 

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak fattet av kommunen. Klagefristen er tre uker fra søker mottok vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28-29. Søker skal adressere klagen til Statsforvalteren, og sende den til kommunen for ny vurdering. Kommunen vurderer hvorvidt de selv omgjør sitt eget vedtak, jf. forvaltningsloven § 35. Hvis kommunen imøtekommer klagen fullt ut, skal ikke kommunen sende klagen til Statsforvalteren. Om kommunen bare delvis eller ikke tar klagen til følge, skal kommunen uttale seg om klagen og sende den til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

En eventuell klage fra søker sendes til kommunen utenfor søknads- og saksbehandlerløsningen. Dersom kommunen gir søker medhold må vedtaket fattes gjennom Agros. Dokumenter bør lastes opp på saken i Agros. Kommentarer knyttet til klagebehandlingene bør registreres inn som notater.

Fant du det du lette etter?