Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/29

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – saksbehandling

Innhold på siden:

7. Vedtak  

Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak. 

I regelverk for økonomistyring i staten er det gitt bestemmelser om forvaltning av tilskuddsordninger. Tilsagn om tilskuddsbeløp på grunnlag av innvilget søknad skal bekreftes med et vedtaksbrev. Dette er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og vedtak skal begrunnes.  
 
Mer om dette i kommentarene til regelverket.  

Kommunen skal vurdere de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 ved behandling av SMIL-søknader. Vurderingen av prinsippene skal komme til uttrykk i begrunnelsen i vedtaksbrevet.  

Kommunen har ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig når vedtak fattes, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd. Dette innebærer at kommunen, hvis det er grunn til det, må vurdere om tiltaket kan komme i konflikt med andre regelverk.  Kommunen er det forvaltningsorganet som er nærmest søker og som må bidra til å veilede søker, jf. forvaltningsloven § 11. I den forbindelse bør kommunen gjøre søkeren oppmerksom på forhold som kan medføre at tiltaket kan komme i konflikt med annet regelverk som for eksempel:  

 • hvis tiltaket krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven 
 • kommer i konflikt med bestemmelsene i kulturminneloven 
 • tiltaket er meldepliktig etter naturmangfoldloven 
 • tiltaket berører vassdrag etter vannressursloven  
 • tiltak som gjelder forurensningsforskriften kapittel 4 

I vedtaksbrevet bør kommunen gjøre søkeren oppmerksom på at innvilgning av tilskudd ikke innebærer at tiltaket er godkjent med hensyn til annet regelverk. Før gjennomføring av tiltaket må derfor søker gjøre seg kjent med aktuelle bestemmelser i andre lover og forskrifter, for eksempel plan- og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og forurensningsforskriften. 

I SMIL-forskriften § 3 femte ledd står det at det kan settes vilkår for innvilgning av tilskudd til det enkelte prosjekt og tiltak, og det anbefales i tillegg at kommunen setter vilkår som er nødvendige for gjennomføring av det enkelte tiltaket. Saksbehandlingssystemet Agros har i malen for vedtaksbrev noen standardiserte vilkår. 

Saksbehandlerløsningen Agros produserer vedtaksbrev automatisk basert på en felles mal. Det finnes maler for innvilget tilskudd, avslag og avvisning. Informasjon fra søknads- og saksbehandlerskjema flettes inn i vedtaksmalen. En stor andel av teksten i brevene er standardtekst.  

Brevmalen sørger for at mange av punktene som må med i et vedtaksbrev blir ivaretatt. Saksbehandler er imidlertid ansvarlig for helheten i vedtaksbrevet og at forhold knyttet til det aktuelle tiltaket er tilstrekkelig beskrevet. 

Vedtaksmalene kan bli endret og vi anbefaler at dere alltid forhåndsviser brevet og gjør dere kjent med malen før dere begynner å skrive vedtak.  

Vedtaksbrevet til søkeren om innvilget tilskudd, skal inneholde: 

 • formål med tilskuddet  
 • sakens bakgrunn, hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til og begrunnelse for vedtaket 
 • tilskuddsbeløp 
 • frist for gjennomføring av tiltaket 
 • vilkår som gjelder spesifikt for denne søknaden, eksempelvis metodebruk for utførelse, hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til, hvilke rapporterings- og regnskapskrav som stilles, tidspunkt for når disse skal utføres m.m. 
 • utbetalingsordning 
 • kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til § 9 i forskriften 
 • mulige reaksjonsformer dersom tilskuddsmottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet, med henvisning til § 10 i forskriften 
 • opplysning om klageadgang, med henvisning til § 8 i forskriften 

Det er fem fritekstfelt som flettes inn ved innvilget tilskudd 

 • sakens bakgrunn 
 • begrunnelse for vedtaket 
 • særskilte vilkår for vedtak 
 • krav til rapportering og utbetaling 
 • ytterligere informasjon 

Avvisning av søknad 

Et avvisningsvedtak trenger bare å begrunne hvorfor søknaden ikke tas til behandling, eksempelvis fordi søker ikke oppfyller kravene i § 3 eller dersom det er søkt for sent i henhold til fastsatt søknadsfrist. Et avvisningsvedtak kan påklages. 

Fant du det du lette etter?