Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/34 UTGÅTT

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning – forvaltningsansvar og saksbehandling

1. Hvem har ansvar for hva

Roller og ansvar ved søknad og behandling av søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning er fordelt mellom Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren og kommunen slik det er beskrevet i dette kapittelet. 

Landbruks- og matdepartementet 

 • Fordeler stimuleringstilskuddet mellom fylkene og Svalbard 
 • Bestemmer hvilket forvaltningsorgan som gir retningslinjer for fordelingen av tilskuddet  
 • Bestemmer hvilke forvaltningsorgan som tildeler tilskuddet til kommuner og Svalbard  

Hva som er bestemt for det enkelte budsjettår om disse punktene, fremgår av tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet 

 • Gir retningslinjer for fordeling av stimuleringstilskudd til kommuner og Svalbard.  
 • Omfordeler eventuelle midler som ikke kommer til anvendelse i fylkene og på Svalbard, til fylker hvor behovet for midler til prioriterte søkere er større enn tildelt stimuleringstilskudd. 
 • Systemansvar for Agros - ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av systemet. 
 • Statsforvalteren 

 • Lyser ut ordningen og fastsetter frist for å søke om stimuleringstilskudd til kommuner/Svalbard. 
 • Forvalter brukertilgang internt i egen organisasjon i henhold til retningslinjer gitt i dokumentet «Brukeradministrasjon for Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester» 
 • Saksbehandler søknader og fatter vedtak om stimuleringstilskudd i Agros i tråd med retningslinjer fra Landbruksdirektoratet. 
 • Har budsjettdisponeringsmyndighet.  
 • Fører kontroll med at midlene benyttes i tråd med vilkårene for tildelingen. 
 • Rapporterer til Landbruksdirektoratet om eventuelt merbehov for midler i tildelingsåret, og for øvrig i tråd med bestilling fra Landbruksdirektoratet i kapittelet om rapportering.  

Kommunen 

 • Lyser ut ordningen og fastsetter frist for veterinærer til å søke om stimuleringstilskudd fra kommunen. 
 • Søker om stimuleringstilskudd på vegne av kommunen eller vaktdistriktet. 
 • Viderefordeler stimuleringstilskudd i tråd med retningslinjer fra Landbruksdirektoratet.   
 • Rapporterer til statsforvalteren om bruken av mottatt stimuleringstilskudd. 

Fant du det du lette etter?