Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/34 UTGÅTT

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning – forvaltningsansvar og saksbehandling

4. Søknad

Søknader om stimuleringstilskudd skal sendes inn elektronisk via Altinn. Hvis det oppstår situasjoner hvor søknaden ikke lar seg sende inn elektronisk, kan statsforvalteren tilby søker å sende inn søknad på e-post eller per brev. Statsforvalteren må i slike tilfeller legge søknaden inn i Agros for å kunne saksbehandle den. 

Stimuleringstilskudd til kommuner 

Både enkeltkommuner og vaktdistrikter kan søke. Det er administrasjonskommunen som søker på vegne av et vaktdistrikt.  Vaktdistrikter med kommuner i to fylker, må søke på en av følgende måter: 

  1. Administrasjonskommunen må sende to søknader, en på vegne av kommunene i fylke A, og en på vegne av kommunene i fylke B. Søkerkommunen må angi i søknaden hvilke kommuner den enkelte søknaden gjelder og hvilken statsforvalter som skal motta den. 
  2. Kommunene i vaktdistriktet søker hver for seg, og sender søknad til statsforvalteren i eget fylke.  

Kommuner som går sammen om å søke om stimuleringstilskudd, bør i forkant ha avtalt hvordan eventuelle midler skal fordeles mellom dem.  

I søknaden til statsforvalteren skal kommunen begrunne hvert av tiltakene de søker om stimuleringstilskudd til, og bare inkludere tiltak som oppfyller vilkårene for å motta slikt tilskudd. 

Veterinærforetak som søker om stimuleringstilskudd fra kommunen 

Det finnes ikke eget søknadsskjema som veterinærforetak kan benytte for å søke om stimuleringstilskudd fra kommunen. Begrunnet søknad må sendes til kommunen på e-post eller per brev innenfor den fristen som kommunen fastsetter.   

Stimuleringstilskudd til Svalbard 

Alle typer foretak som tilbyr veterinærtjenester kan søke om stimuleringstilskudd til Svalbard. I tillegg kan Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard søke om midler for å legge til rette for fremtidige løsninger eller etablere stillinger som bidrar til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell på Svalbard. 

Fant du det du lette etter?