Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

§ 10 Unntak fra inntektskrav

§ 10 

Statsforvalteren kan etter særskilt vurdering innrømme tidligpensjon selv om vilkårene i § 8 og § 9 ikke er oppfylt dersom 
 

  1. bruker eller ektefelle/samboer har mottatt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fordi bruker eller ektefelle/samboer har fått nedsatt inntektsevne fra jordbruks- eller skogbruksdriften på eiendom som søkerne har disponert. Bruker eller ektefelle/samboer må i referanseperioden i det vesentligste hatt sine inntekter fra jordbruks- eller skogbruksdriften. 
  2. bruker eller ektefelle/samboer har hatt lønnsinntekt fra Inn på Tunet-virksomhet på søkernes landbrukseiendom. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Kommentar til bestemmelsene

Statsforvalteren kan gjøre unntak fra inntektskravene i §§ 8 og 9 dersom bruker eller ektefelle/samboer har mottatt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd på grunnlag av sitt arbeid i jord- eller skogbruk på eiendommen. Arbeidsavklaringspengene eller uføretrygden skal i vurderingen inkluderes som referanseinntekt. Arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd som er mottatt på grunnlag av arbeid utenfor jord- eller skogbruk skal inkluderes i «annen inntekt». Ved vurderingen om unntak må søker dokumentere at arbeidsavklaringspengene eller uføretrygden er mottatt på grunnlag av sitt arbeid i jord- eller skogbruk på eiendommen. 

Statsforvalteren kan gjøre unntak fra inntektskravene i §§ 8 og 9 dersom brukeren eller ektefelle/samboer har hatt lønn fra Inn på Tunet-virksomhet på landbrukseiendommen. 
 

Fant du det du lette etter?