Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

§ 13. Søknad og vedtak

§ 13

Søknaden skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og sendes til statsforvalteren.

Statsforvalteren fatter vedtak om tidligpensjon. Statsforvalteren kan innhente nødvendige opplysninger fra kommunen i forbindelse med behandling av søknaden.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Første ledd: Søknadsskjema

Søknaden om tidligpensjon skal sendes til statsforvalteren. Søkerne må selv dokumentere inntektene som inngår i referanseinntekten og annen inntekt i referanseperioden. Søknaden skal skrives på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søker skal legge ved skatteoppgjør eller utskrift av grunnlag for skatt for de fem skattleggingsperiodene som inngår i referanseperioden (jf. § 3 nr. 4).

Andre ledd: Vedtak

Statsforvalteren gjennomgår søknaden og sjekker at den er fullstendig og korrekt utfylt og at nødvendige vedlegg følger med. Deretter må statsforvalteren kontrollere at samtlige vilkår er oppfylt. Statsforvalteren kan i den forbindelse innhente opplysninger fra kommunen. Med «samtlige vilkår» menes kravet til overdragelse av landbrukseiendom og opphør av næringsvirksomhet i jordbruk, gartneri eller skogbruk i § 4, kravet til varighet i næringen i § 5, alderskravene i § 6, vilkåret om referanseinntekt og andel av inntekt fra jordbruk/gartneri i § 7 og kravet til annen inntekt i § 8 og § 9.

Statsforvalteren behandler i tillegg klage og dispensasjonssøknad som første instans. Se nærmere om klagebehandling under § 18 Klage.

Fant du det du lette etter?