Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/14

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

Gjeldende fra 1. januar 2022 

I jordbruksavtalen 2021-2022 ble det fastsatt satser gjeldende fra 1. januar 2022.

  • Enbrukerpensjon: 105 200 kroner per år
  • Tobrukerpensjon: 168 320 kroner per år

For enbruker vil det bli utbetalt 8 767 kroner per måned, og for tobrukere vil det bli utbetalt
7 013 kroner per måned fra og med januar 2021. Dette gjelder både nåværende og nye tidligpensjonister.

Med virkning fra 1. januar 2022 har det kommet to endringer i tidligpensjonsforskriften §§ 8 og 9. Disse går ut på at:

1) statsforvalteren, etter en særskilt vurdering, kan bestemme at arbeidsavklaringspenger og uføretrygd som ektefelle/samboer til bruker har mottatt i referanseperioden, kan sees bort fra ved vurderingen av om inntektsgrensen for såkalt annen inntekt på 100 000 kroner i gjennomsnitt per år er overskredet. Forutsetningen for dispensasjonsadgangen er at trygdeytelsene utbetales fordi vedkommende har fått nedsatt inntektsevne fra jordbruk/skogbruksdrift på eiendom som søkerne har disponert og vedkommende har hatt det vesentligste av sine inntekter i referanseperioden fra jordbruks- eller skogbruksdriften. 

2) lønn fra Inn på Tunet- virksomhet på eget gårdsbruk kan sees bort fra ved vurderingen av om ektefelle/samboers annen inntekt er under 100 000 kroner og hvis den gjør at enbruker ikke oppfyller de prosentvise kravene til inntektssammensetningen i § 8 første ledd.

Fant du det du lette etter?