Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

§ 18. Etterbetaling og tilbakebetaling ved feilutbetaling

§ 18

Den som mottar tidligpensjon plikter å underrette statsforvalteren om endringer i forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har rett til tidligpensjon eller for størrelsen på ytelsen.

Dersom en bruker/ektefelle/samboer har mottatt tidligpensjon i strid med aktsom god tro, kan beløpet kreves tilbakebetalt, eventuelt motregnes i fremtidige utbetalinger. Tidligpensjon kan også kreves tilbakebetalt, eventuelt motregnes i fremtidige utbetalinger, når bruker/ektefelle/samboer eller noen som har handlet på deres vegne, i strid med aktsom god tro har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger. Det samme gjelder dersom utbetalingen skyldes feil fra forvaltningens side, og mottakeren burde ha forstått dette.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Første ledd: Plikt til å underrette om endringer

Når en person allerede mottar tidligpensjon, har denne en plikt til å gi statsforvalteren informasjon om nye forhold som gjør at vedkommende ikke lenger har rett til tidligpensjon. Relevante forhold er i denne sammenhengen om bruker og/eller ektefelle/samboer eier eller forpakter landbrukseiendom, driver jordbruk/gartneri eller skogbruk, eller har næringsinntekt fra slik virksomhet, jf. § 4 tredje ledd.

Andre ledd: Tilbakebetaling

Tidligpensjonen skal kreves tilbake om bruker/ektefelle/samboer har mottatt tidligpensjon i strid med «aktsom god tro» (uaktsomt). Det er nok at vedkommende «burde» ha forstått at han/hun mottok tidligpensjonen i strid med vilkårene for å motta tidligpensjon. Forskriften stiller kun et krav om vanlig (simpel) uaktsomhet. Krav om tilbakebetaling kan, som et alternativ til ordinær tilbakekreving, motregnes i framtidige utbetalinger til brukeren, jf. forskriften § 17 andre ledd.

Tidligpensjon kan også kreves tilbakebetalt eller motregnes i fremtidige utbetalinger, når bruker/ektefelle/samboer eller noen som har handlet på dennes vegne uaktsomt eller med hensikt har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger.

Feil utbetalt tidligpensjon kan også kreves tilbake dersom utbetalingen skyldes feil fra forvaltningens side. Også her stilles det krav om uaktsomhet fra tidligpensjonsmottakerens side.

Fant du det du lette etter?