Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/14

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

§ 9. Tilleggskrav for å utløse tobrukerpensjon

§ 9

Ektefelle/samboer må ha mindre enn 100 000 kroner i annen inntekt. Brukers og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 prosent av deres samlede inntekt.
Statsforvalteren kan etter særskilt vurdering innrømme tidligpensjon selv om vilkåret i første ledd første punktum ikke er oppfylt dersom

  1. ektefelle/samboer har mottatt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fordi vedkommende har fått nedsatt inntektsevne fra jordbruks- eller skogbruksdriften på eiendom som søkeren har disponert. Vedkommende må i referanseperioden i det vesentligste hatt sine inntekter fra jordbruks- eller skogbruksdriften.
  2. ektefelle/samboer har hatt lønnsinntekt fra Inn på Tunet-virksomhet på søkerens landbrukseiendom.
     

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene

Ved tobrukerpensjon må ekteparets/samboerparets samlede referanseinntekt utgjøre minst 50 prosent av parets samlede inntekt. I tillegg kan ikke ektefelle/samboer ha annen inntekt som overstiger 100 000 kroner i referanseperioden.

Statsforvalteren kan dispensere fra grensen på maksimalt 100 000 kroner i annen inntekt dersom årsaken til at kravet ikke er oppfylt er at ektefelle/samboer har mottatt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd på grunnlag av sitt arbeid i jord- eller skogbruk på eiendommen fordi vedkommende har fått nedsatt inntektsevne fra jordbruk/skogsdrift på eiendommen. Vedkommende må imidlertid uansett ha hatt det vesentligste av sine inntekter i referanseperioden fra selve jordbruks- eller skogbruksdriften. Dette betyr at dersom de totale arbeidsavklaringspengene og/eller uføretrygden samt eventuelle lønnsinntekter ikke er klart lavere enn den totale næringsinntekten fra jord- eller skogbruk i referanseperioden, så er det ikke anledning til å dispensere fra kravet. Utbetalte sykepenger som stammer fra sykmelding fra jordbruks- eller skogsdriften skal regnes som næringsinntekt.

Det kan også dispenseres fra 100 000 kroners grensen for annen inntekt dersom årsaken til at grensen overskrides er at ektefelle/samboer har hatt lønnsinntekt fra Inn på Tunet-virksomhet på eiendommen.

Statsforvalteren må gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak og ta stilling til om det vil være i tråd med formålet med både 100 000 kroners grensen og formålet med tilskuddsordningen som sådann å gi tidligpensjon eller ikke i den aktuelle saken.

Fant du det du lette etter?