Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

§ 10 Omgjøring, tilbakebetaling og motregning

§ 10 

Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet. Kravet kan motregnes i tilskudd som utspringer av mottakerens landbruksvirksomhet. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.v. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  (Lovdata) 

Første setning: omgjøring og tilbakebetaling 

 Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt, dersom det avdekkes forhold som er i strid med forutsetningene. Dette kan for eksempel være at prosjektet eller tiltaket ikke blir gjennomført innen fastsatt arbeidsfrist, eller ikke blir gjennomført som forutsatt ved innvilgelse. Da skal kommunen vurdere om tilskudd skal kreves tilbakebetalt, og i så fall hvor mye det er rimelig å kreve tilbake.  

For at tilbakebetaling skal kunne kreves, må vedtaket hvor tilskuddet ble innvilget omgjøres etter forvaltningsloven § 35.  Før kommunen fatter vedtak etter denne bestemmelsen, skal tilskuddsmottaker varsles og gis anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltningsloven § 16. 

Vi gjør oppmerksom på at ved oversittet arbeidsfrist vil saken etter 60 dager avsluttes og tilskuddet inndras.  Du vil få ett varsel når arbeidsfristen nærmer seg.  

Andre setning: kravet kan motregnes 

Kravet kan motregnes i tilskudd som utspringer av mottakerens landbruksvirksomhet. 

Tredje setning: forsinkelsesrenter 

Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv.

Fant du det du lette etter?