Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

§ 8 Administrasjon, klage og dispensasjon

§ 8 

Vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskriften fattes av kommunen. 

Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog med statsforvalteren og næringsorganisasjonene i jordbruket lokalt. 

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til statsforvalteren etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. 

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Lovdata) 

Første ledd: vedtaksmyndighet 

Kommunen fatter vedtak etter denne forskriften. Kommunen har ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig når vedtak fattes.  

Tilsagn om tilskudd skal bekreftes med et vedtaksbrev. Dette er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og vedtak skal begrunnes. Dersom søknaden for eksempel ikke oppfyller kravene i §§ 2, 3 og 6, kan den avvises. Samtidig har forvaltningen en alminnelig veiledningsplikt og kan etterspørre tilleggsopplysninger dersom en innsendt søknad er mangelfull.  

Ved behandling av søknaden skal kommunen vurdere de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.  

Innvilgelse av tilskudd innebærer ikke at tiltaket er godkjent med hensyn til annet regelverk. Før gjennomføring av tiltaket må derfor søker gjøre seg kjent med aktuelle bestemmelser i andre lover og forskrifter, for eksempel plan- og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og forurensningsforskriften.  

Vedtaket skal opplyse om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage.   

Kommunen mottar og behandler søknaden gjennom den digitale saksbehandlerløsningen Agros. Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til søkerens innboks i Altinn. Det sendes et varsel til kontaktinformasjonen som er oppgitt på søknaden. 

Annet ledd: kommunen fastsetter retningslinjer 

Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer (lokale tiltaksstrategier) for prioritering av søknadene. Disse retningslinjene bør inneholde miljøfaglige kriterier, og eventuelle andre kriterier, som gir kommunen et godt grunnlag for å prioritere mellom søknadene.  

Retningslinjene skal fastsettes i dialog med statsforvalteren og næringsorganisasjonene lokalt. Dette betyr at før retningslinjene vedtas av kommunen, skal de vurderes i sammenheng med fylkets strategier for regionalt miljøprogram, og næringsorganisasjonene skal ha hatt mulighet til å gi innspill. 

Tredje ledd: klage 

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til statsforvalteren innen tre uker jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29 .  Klagen sendes kommunen som vurderer hvorvidt klagen tas til følge. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge skal den sendes videre til statsforvalteren med en uttalelse. 

Fjerde ledd: dispensasjon 

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forskriften. For å gi dispensasjon må det søkes til fylkesmannen om dispensasjon. «Særlige tilfeller» innebærer at det må foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som er av en slik karakter at de hensyn som ligger til grunn for bestemmelsen kan settes til side. Det må foreligge forhold utenfor søkers kontroll som har hindret søker i å oppfylle vilkårene som er satt for tilskuddet. At søkeren eksempelvis har glemt søknadsfristen er ikke et slikt «særlig» forhold. Dispensasjon skal kun anvendes i helt spesielle situasjoner, og skal begrunnes godt. En dispensasjon kan ikke innvilges i strid med formålet med ordningen. 

Fant du det du lette etter?