Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

§ 4 Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

Bestemmelsen i § 4 

Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for konkrete tiltak som nevnt i § 5. 

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag ved planlegging, organisering og prosjektarbeid. 

Det ytes engangstilskudd med inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Lovdata) 

Første ledd: planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

For å få til en mer helhetlig og samordnet miljøinnsats, og for å bidra til prosesser som sikrer bredest mulig involvering og forankring i arbeidet med spesielle miljøtiltak, kan det gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.  

Formålet med slike prosjekter er å legge forholdene til rette for større helhetlige miljøprosjekter over større områder, for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. Slike planleggings- og tilretteleggingsprosjekter bør lede fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak som er nevnt i § 5. 

Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre slike prosjekter for å få ivaretatt miljøverdier i et større område på en helhetlig måte. Slike prosjekter, ofte med mange aktører, er gjerne administrativt krevende å få i gang, og det kan derfor være behov for å gi starthjelp. 

Prosjektet skal resultere i en plan for gjennomføring av konkrete tiltak i det aktuelle området. Prosjektet kan gå parallelt med søknad og gjennomføring av tiltak etter § 5. Da vil planleggingsprosjektet kunne være med å finansiere den administrative delen ved gjennomføringen av tiltakene etter § 5. 

Annet ledd: kostnadsoverslag 

Søknaden skal inneholde et kostnadsoverslag og en finansieringsplan.  

Kostnadsoverslaget skal omfatte totale kostnader. Kostnader med planlegging, organisering og prosjektgjennomføring kan inngå i kostnadsoverslaget.  

Søker skal oppgi om kostnadene til innkjøpte varer og tjenester er inklusiv eller eksklusiv mva. Søker skal oppgi beløp eksklusive merverdiavgift dersom det er fradragsrett for inngående merverdiavgift for tiltaket. Dette kan bare gjelde virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Øvrige virksomheter kan oppgi beløp inklusive merverdiavgift. Søker skal i finansieringsplanen oppgi søknadsbeløp for tiltaket, egenandel og om han har søkt eller mottatt annen finansiering til det samme tiltaket. 

Tredje ledd: engangstilskudd inntil 100 % av kostnadsoverslag 

Det kan innvilges engangstilskudd med inntil 100 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Det er likevel ønskelig at det også for slike prosjekter er medvirkning fra andre kilder, for eksempel i form av egeninnsats eller delfinansiering fra andre interessenter eller samarbeidsparter.  

Fant du det du lette etter?