Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

§ 6 Søknad og dokumentasjon

§ 6 

Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 

Det skal benyttes søknadsskjema som er utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Foretaket skal vedlegge en plan der miljøtiltaket beskrives og kartfestes, og der det redegjøres for målene med prosjektet eller tiltaket. 

Når prosjektet eller tiltaket er gjennomført, skal det sendes inn dokumentasjon på at det er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtaksbrev. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  (Lovdata) 

Første ledd: søknadsfrist 

Kommunen bestemmer hvilke søknadsfrister som skal settes. Kommunen vil normalt fastsette søknadsfrist og denne kunngjøres. Innholdet i de lokale retningslinjene vil være offentliggjort på kommunens nettside. Mer om lokale retningslinjer i § 8. 

Annet ledd første setning: søknadsskjema 

Det skal brukes søknadsskjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet. 

Mer informasjon om søknadsskjema og veiledning til utfylling av skjema finnes på Landbruksdirektoratets nettside om ordningen. 

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.  

Den digitale søknaden sendes automatisk til den kommunen hvor søker har oppgitt at hoveddelen av tiltaket skal gjennomføres.  

Hvis søknaden gjelder fellestiltak, skal én deltaker stå som ansvarlig søker og sende inn søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt. 

Annet ledd annen setning: innhold i søknaden 

Søker skal vedlegge en plan der miljøtiltaket beskrives og kartfestes, og der det redegjøres for målene med tiltaket/prosjektet.  

Det digitale søknadsskjemaet inneholder felter som søker systematisk må gå igjennom og fylle ut.  

Søknaden skal som et minimum inneholde 

 • beskrivelse av tiltaket med forventede resultater  
  • hva som skal gjøres 
  • beskrivelse av området og tilstanden til arealet/bygningen el.  
  • hvor tiltaket skal gjennomføres.  
  • beskriv omfang av og formål med tiltaket 
  • hvordan tiltaket skal gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.) 
  • hvem som skal utføre tiltaket 
  • begrunnelse for hvordan dette miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap/og eller redusere forurensingen 
 • fremdriftsplan som beskriver oppstart og når tiltaket skal avsluttes 
 • kostnadsoverslag  
 • finansieringsplan, som omfatter opplysninger om hvordan tiltaket skal finansieres, og om det er søkt eller mottatt andre midler til samme tiltak. 

Vilkår om kart og vilkår knyttet til miljøkrav må oppfylles, jf. Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket § 3. Søker må dokumentere at det foreligger gjødslingsplan og plantevernjournal der dette er pålagt. 

Søknaden bør utover dette inneholde informasjon om forhold som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling. Dette kan være øvrige miljømessige forhold, nødvendige tekniske planer, mv.  

Opplysninger det kan være aktuelt å legge ved søknaden 

 • kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres  
 • fotografier/tegninger, som viser arealer, bygninger, bygningsmiljøer og/eller objekter som det søkes tilskudd til, før tiltaket settes i gang 
 • for bygninger - kostnadsoverslag fra bygningskyndig, beskrivelse av bygning og eventuell bygningsskade, nåværende og framtidig bruk, samt eventuell omtale av verneverdi 
 • for hydrotekniske tiltak- kostnadsoverslag fra entreprenør og beskrivelse av dagens tilstand, informasjon om tidligere arbeid 
 • i reindriftsområder - oversiktskart som viser reindriftens arealbruk i området 
 • skriftlig godkjenning/avtale fra landbrukseiendommens eier dersom det er en annen enn søker 
 • skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak 
 • skriftlig godkjenning fra berørte naboer før igangsetting av tiltak

Tredje ledd: Dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført 

Når tiltaket er gjennomført skal det sendes inn dokumentasjon på at det er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtaksbrev.

Fant du det du lette etter?