Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

§ 2 Virkeområde

§ 2 

Forskriften gjelder for prosjekter/tiltak på landbrukseiendommer jf. jordloven § 12, samt i områder vernet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Lovdata) 

Forskriften gjelder tiltak på landbrukseiendommer 

En landbrukseiendom er en eiendom som brukes, eller kan brukes, til jord- eller skogbruk. Det er ikke noe minstekrav i forskriften når det gjelder hvor mye jordbruksareal en eiendom må ha for at det skal kunne innvilges tilskudd.  

Tilskudd etter naturmangfoldloven eller kulturminneloven 

Det kan gis tilskudd til tiltak i områder som er vernet etter naturmangfoldloven eller objekter eller areal vernet etter kulturminneloven. Dette kan være tiltak på eiendommer som har spesielle kvaliteter knyttet til kulturminner, kulturmiljøer, gammel kulturmark, biologisk mangfold, mv., og som det er ønskelig å bevare.  

Fant du det du lette etter?