Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

§ 7 Utbetaling

§ 7 

Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres. Minst 25% av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Lovdata) 

Første setning: utbetaling etter skriftlig anmodning  

Utbetaling av tilskudd skjer etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker til kommunen. Utbetalingsanmodningen kan sendes digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Det digitale skjemaet for utbetalingsanmodning inneholder felter som tilskuddsmottaker systematisk må gå igjennom og fylle ut. Landbruksdirektoratets rapporteringsskjema skal legges ved utbetalingsanmodningen for del- og sluttutbetaling.  

Informasjon om rapportering, utbetalingsanmodning og veiledning til utfylling av skjema finnes på Landbruksdirektoratets nettside om ordningen.  

Første setning: godkjent sluttregnskap 

Sluttrapporteringen bør som et minimum inneholde:  

  • beskrivelse av resultatet av tiltaket og hvordan det er gjennomført, samt beskrivelse av eventuelle avvik fra det som ble opplyst i søknad og krav i vedtaksbrev. 
  • regnskap for tiltaket, inkludert inntekter og utgifter. Opplysninger om medfinansiering fra andre kilder skal oppgis. Regnskapet skal føres slik at det kan sammenlignes med det kostnadsoverslaget og finansieringsplanen som lå til grunn for søknaden. 

Nærmere krav til rapporteringen og utbetaling kan gis i vedtaksbrevet.  

Andre setning: utbetaling etter hvert som deler av tiltaket utføres 

Kommunen kan utbetale inntil 75 prosent av tilskuddet etter hvert som tiltakshaver har dokumentert utgifter til godkjente tiltak. 

For flerårige og større prosjekter kan det være aktuelt å be om utbetaling underveis i prosjektperioden. For ettårige- og mindre prosjekter skal anmodning om utbetaling fortrinnsvis skje etter at prosjektet er avsluttet. Deler at tilskudd kan utbetales etter hvert som tiltakshaver godtgjør framdrift i gjennomføringen av tiltaket og rapporteringen er godkjent. 

Tredje setning: holde tilbake minst 25 % av tilskuddet 

Minst 25 prosent av tilskuddet holdes tilbake inntil tiltaket er fullført, nødvendig dokumentasjon og sluttrapporteringen er godkjent.  

Fant du det du lette etter?