Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

§ 3 Vilkår

§ 3 

Tilskudd kan innvilges foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt i denne forskriftens § 4 og § 5. Tilskudd kan også innvilges eier av landbrukseiendom dersom det foregår en produksjon på landbrukseiendommen som oppfylle vilkårene for tilskudd etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med. 

Søker må oppfylle vilkår i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging. Det skal føres journal over plantevernmidler som brukes, med opplysninger om navn på plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling og dosen som er brukt, samt området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på. Søker må videre ha kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer, samt andre arealer som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er påvirket av jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet. 

Dersom arealene er leid bort må søker likevel kunne dokumentere at vilkårene i første og tredje ledd er oppfylt. 

Det kan settes vilkår for innvilgning av tilskudd til det enkelte prosjekt og tiltak. Frist for gjennomføring av prosjekt etter § 4 og tiltak etter § 5 er 3 år fra hvert tilskudd ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. Dersom søknaden skyldes tørke i vekstsesongen 2018 skal kommunen innvilge forlenget gjennomføringsfrist med ett år. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Lovdata) 

Første ledd: Hvem kan motta SMIL-tilskudd 

For å få innvilget SMIL-tilskudd må det foregå en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. For å kunne motta tilskudd etter forskriften som foretak, må foretaket som mottar tilskudd være registrert i Enhetsregisteret. Bestemmelsen oppstiller ingen regler om organisasjonsform, utover at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret.  

Eier eller leietager av landbrukseiendommen kan gjennom sitt foretak søke om SMIL-midler dersom foretaket driver en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd. I tillegg til å oppfylle grunnvilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (heretter PT-forskriften), må foretaket enten oppfylle vilkår for tilskudd til husdyrhold eller tilskudd til jordbruksareal, se PT-forskriften §§ 3 og 4.  

Eier kan gjennom sitt foretak også søke om tilskudd etter forskriften selv om eier ikke driver selv. Vilkåret for at eier kan søke, er at det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen. Et eksempel kan være at eier leier vekk jordbruksarealene, men ønsker å gjennomføre tiltak for å fremme biologisk mangfold på eiendommen.  

Eier eller leietager må drive en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommens areal på søknadstidspunktet. Det vil si at det skal drives vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er definert i medhold av jordbruksavtalen, jf. PT-forskriften § 2. De miljøkrav som gjelder for arealet må oppfylles, jf. PT-forskriften § 4.  

Dersom søker ikke eier landbrukseiendommen som tiltaket skal gjennomføres på, må det foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til å gjennomføre tiltaket. Tillatelsen bør være skriftlig. 

Også eier av landbrukseiendom uten foretak, kan være tilskuddsberettiget. På lignende måte som for foretak, er det satt som vilkår at det foregår en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for tilskudd etter PT-forskriften. 

Annet ledd: Landbrukseiendommer som eies av offentlig myndighet 

Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, kommuner eller fylkeskommuner, kan ikke innvilges tilskudd, med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med. For eksempel der den offentlig eide landbrukseiendommen er interessent i et større prosjekt/tiltak. I tilfeller der en av landbrukseiendommene eies av kommunen, bør kommunen vurdere om habilitetshensyn tilsier at søknaden skal behandles av en settekommune.  

Dersom tiltaket gjelder offentlig eiendom, eller del av en offentlig eiendom som blir leid eller forpaktet bort, kan leier eller forpakter motta tilskudd etter denne forskriften. 

Tredje ledd første setning: Miljøkrav som må oppfylles for å få innvilget tilskudd 

Følgende dokumentasjon må søker ha klar på søknadstidspunktet: 

  • gjødslingsplan i tråd med forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging. 
  • Journal over plantevernmidler som brukes på eiendommen. Journalen skal inneholde følgende opplysninger:  
  • navn på plantevernmiddelet som er brukt,  
  • tidspunkt for behandling og dosen som er brukt,  
  • området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på.  

Tredje ledd annen setning: Krav om kart over jordbruksareal og krav om kart over miljøverdier og andre forhold av miljømessig betydning 

Søker må ha kart over alle jordbruksarealene foretaket disponerer på søknadstidspunktet. Alle miljøverdier inkludert kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, samt arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet. 

Søker må gjøre seg kjent med hvilke miljøverdier som finnes på eiendommen og legge ved kart i søknaden som viser hvor tiltaket skal gjennomføres. Vi anbefaler at søker benytter Gårdskart på nett og merker av hvor tiltaket skal gjennomføres. 

Fjerde ledd: Dokumentasjon når arealer er leid bort 

Dersom arealene er leid bort må søker likevel kunne dokumentere at vilkårene i første og tredje ledd er oppfylt. Søker må sørge for at denne dokumentasjonen er klar på søknadstidspunktet, og er tilgjengelig ved kontroll. Vi anbefaler at søker i disse tilfellene har en avtale med leietaker om at dokumentasjonen foreligger og kan framvises. Avtalen bør være skriftlig. 

Femte ledd første setning: Vilkår 

Det kan settes vilkår for innvilgning av tilskudd til det enkelte prosjekter og tiltak. Kommunen kan sette vilkår som er nødvendige for gjennomføring av det enkelte tiltaket.  

Forvaltningens adgang til å stille vilkår for innvilgelse følger av den alminnelige vilkårslæren. Et hovedtrekk med vilkårslæren er at vilkårene som stilles må være proporsjonale mot det formål som søkes oppnådd, og ikke være urimelig tyngende.  

Ved kontroll må det være mulig å se om søker har oppfylt vilkårene. Eksempler på vilkår kan være å sette krav til arbeidsutførelse (blant annet bruk av materialer, teknikk og metode), og krav til vedlikehold og sluttrapportering. Godkjent sluttrapportering og sluttregnskap skal foreligge før innvilget tilskudd sluttutbetales, jf. forskriften § 7. 

Femte ledd annen setning: Frist 

Frist for gjennomføring av prosjekt/tiltak er 3 år fra tilskuddet ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist. For mindre og enklere prosjekt/tiltak kan det være hensiktsmessig at kommunen fastsetter kortere frist. I vedtaket skal det settes dato for gjennomføringsfrist for prosjektet/tiltaket. Gjennomføringsfrist og frist for sluttrapportering er sammenfallende. 

Fristen kan etter søknad forlenges med inntil 2 år, slik at maksimal arbeidsfrist blir 5 år fra innvilgingstidspunktet. Om tiltaket ikke er gjennomført innen den fastsatte fristen, faller tilskuddet bort. Hvis ikke søkeren følger opp fristen, skal tilskuddet inndras. 

Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år, anbefaler vi at det søkes på nytt, fremfor å gi utsatt arbeidsfrist. 

Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen med ett år dersom søknaden om utsatt frist skyldes tørke i vekstsesongen 2018. 

Det innvilges normalt ikke tilskudd til prosjekt/tiltak som allerede er påbegynt eller utført.  Søknaden bør være godkjent og avgjort av kommunen før tiltaket påbegynnes.  

Fant du det du lette etter?