Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

§ 10 Opplysningsplikt og kontroll

§ 10 

Søker av kompensasjon plikter å gi alle opplysninger som fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å forvalte ordningen i forbindelse med både søknad og kontroll. 

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan foreta befaring og stedlig kontroll, og søker av kompensasjon plikter å gi nødvendig bistand til dette.Kilde:Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv. (lovdata) 

Forklaring til opplysningsplikt og kontroll 

Bestemmelsen fastsetter at pelsdyroppdretteren plikter å gi alle opplysninger som forvaltningen finner nødvendig for å beregne riktig kompensasjon. Dette omfatter både plikt til å gi opplysninger som statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet etterspør i forbindelse med saksbehandlingen, samt å gi bistand under eventuell befaring. Pelsdyroppdretterens plikt til å yte bistand ved befaring innbefatter både å være til stede, gi forvaltningen tilgang til eiendom, bygninger og løsøre som brukes eller har vært brukt i pelsdyrvirksomheten, og svare på spørsmål og gi opplysninger som forvaltningen etterspør som grunnlag for kompensasjonsvurderingen.  

Denne opplysnings- og bistandsplikten har pelsoppdretteren gjennom søknadsprosessen, behandlingen hos forvaltningen og ved eventuell etterfølgende kontroll etter utbetalingstidspunktet.  

Statsforvalteren må ved vurderingen av søknader om kompensasjon konkret vurdere om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne foreta kompensasjonsberegning. Mangelfull dokumentasjon fra pelsdyroppdretter vil kunne føre til at søknaden må avvises.  

Fant du det du lette etter?