Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

§ 6 Alternativ kompensasjonsutmåling for oppdrett av mink

§ 6 

Kompensasjon kan som alternativ til utmåling etter § 5 første og andre ledd, gis med 2.150 kroner pr. avlstispe av mink. Utmåling skjer på slikt grunnlag som følger av § 5 andre ledd andre til fjerde punktum. 

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv. (lovdata) 

Valg av kompensasjon for mink- og pelsdyrprodusent 

Bestemmelsen fastsetter en alternativ kompensasjonsutmåling for pelsdyroppdrettere som holder mink. Det er opp til pelsdyroppdretteren å velge hvilken kompensasjon man ønsker å søke på. 

Dette er valgmulighetene etter forskriften § 5 og § 6: 

Pelsdyroppdrettere som holder mink, kan velge mellom å søke om kompensasjon enten etter § 5 første ledd (bokført verdi av ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital) og andre ledd (kompensasjon pr. avlstispe) eller etter § 6 (alternativ kompensasjonsutmåling). 

Pelsdyroppdrettere som holder rev, kan kun søke om kompensasjon etter § 5 første ledd (bokført verdi av ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital) og andre ledd (kompensasjon pr. avlstispe). 

Pelsdyroppdrettere som holder både mink og rev, har følgende valg-alternativer for søknad om kompensasjon: 

  1. Kan velge å søke om kompensasjon etter § 5 første og andre ledd for både rev og mink, eller 
  2. Kan velge å søke om kompensasjon etter § 5 første og andre ledd for rev og etter § 6 for mink, dvs. kan dele søknaden i to. 

Ved valg av alternativ to må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av hvor stor andel av den bokførte verdien som er relatert til reveoppdrettet. 

Pelsdyroppdrettere som oppfyller vilkårene for det, kan søke om kompensasjon etter § 5 tredje ledd (større påkostninger) og fjerde ledd (kompensasjon for alderspensjon). Det er en forutsetning for kompensasjon at pelsdyroppdretteren i tillegg oppfyller grunnvilkårene i § 3. 

Utmåling av kompensasjon etter § 6 skjer på tilsvarende grunnlag som etter § 5 andre ledd (kompensasjon pr. avlstispe) andre til fjerde punktum.  

Dokumentasjonskrav 

Dokumentasjon på gjennomsnittlig antall avlstisper av mink vil framgå i vedtak om produksjons- og/eller avløsertilskudd i første og annen søknadsomgang i 2017. I den grad statsforvalteren ikke innehar dokumentasjonen på dette, må pelsdyroppdretter fremskaffe dokumentasjon på antall avlstisper av mink. Kompensasjonen utmåles på grunnlag av gjennomsnittlig antall avlstisper av mink som dokumentert for 2017. I henhold til jordbruksavtalen kap. 9.1 er grunnlaget for vurderingen av produksjons- og/eller avløsertilskudd gjennomsnitt av antall dyr foretaket disponerer på telledatoene 1. mai (korrigert 16.01.2020)1, med registreringsfrist 15. mai (korrigert 16.01.2020)2, og 1. oktober, med registreringsfrist 15. oktober.  

Dersom pelsdyroppdretteren ikke søkte produksjons- og/eller avløsertilskudd i 2017 vil alternativ dokumentasjon være dyreholdjournaler mv. Det vises i denne sammenheng til forskrift 17. mars 2011 om hold av pelsdyr § 8 om krav til rutiner og journal. Kompensasjon pr. avlstispe forutsetter at framlagt dokumentasjon sannsynliggjør antall avlstisper av mink i 2017. 

For pelsdyroppdrettere som ikke hadde avlstisper i 2017, men som kommer inn under § 3 andre punktum på bakgrunn av deltakelse i organisert opplegg for sanering av smittsom dyresykdom, eller som har fått dispensasjon etter § 9 andre ledd, skal gjennomsnittlig antall avlstisper i de to siste søknadsomgangene før sanering legges til grunn for kompensasjonsberegningen. Her gjelder tilsvarende dokumentasjonskrav for pelsdyroppdrettere som etter § 5 andre ledd andre punktum. 

Fant du det du lette etter?