Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

§ 9 Administrasjon, dispensasjon og klage

§ 9 

Landbruksdirektoratet administrerer ordningene etter denne forskriften. Vedtak om kompensasjon fattes av fylkesmannen. 

Landbruksdirektoratet kan dispensere fra § 3 første ledd dersom pelsdyroppdretteren av tvingende grunner utenfor dennes kontroll hadde et midlertidig opphold i pelsdyrholdet 15. januar 2018. 

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra § 8 andre, tredje og fjerde ledd. 

Vedtak fattet av fylkesmannen som førsteinstans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv.(lovdata) 

Forklaring til administrasjon, dispensasjon og klage 

Landbruksdirektoratet har det overordnede ansvaret med å administrere ordningene som forskriften regulerer.  

Fylkesmannen skal behandle søknadene om kompensasjon i første instans, og fatte vedtak om kompensasjon.  

Det følger av forskriften § 9 tredje ledd at fylkesmannen statsforvalteren i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra fristen for å søke alderspensjon etter § 8 tredje ledd og fra fristen for innsendelse av plan for riving og opprydding etter § 8 fjerde ledd. Begrepet «særlige tilfeller» gir anvisning på en streng vurdering, slik at det skal mye til for å kunne anvende dette unntaket i bestemmelsen. «Særlige tilfeller» kan for eksempel være dersom pelsoppdretteren på grunn av sykdom ikke har vært i stand til å overholde søknadsfristen.  

Dispensasjonsadgangen skal praktiseres snevert, da forskriften legger opp til romslige frister for pelsdyroppdretterne til å søke kompensasjon.  

Forskriften åpner ikke for dispensasjon i andre tilfeller enn det som framgår av forskriften § 9.  

Landbruksdirektoratet er klageinstans. Vedtak fattet av statsforvalteren kan påklages til Landbruksdirektoratet. Forskriften gir ikke nærmere regler om klagesaksbehandling, og reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, forkortes fvl) kap. VI kommer derfor til anvendelse.  

Klager skal fremsettes til statsforvalteren, jamfør Forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a. Statsforvalteren skal foreta forberedende klagesaksbehandling etter reglene i Forvaltningsloven § 33. Landbruksdirektoratet skal behandle klagene etter reglene i Forvaltningsloven §§ 33 og 34.  

Fant du det du lette etter?