Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 2 Definisjoner

§ 2 

I denne forskriften forstås med: 

  1. pelsdyroppdretter: den fysiske eller juridiske personen som disponerer eller har disponert pelsdyr med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. 
  2. pelsdyr: mink (Mustela vison), sølvrevtyper (Vulpes vulpes), blårevtyper (Vulpes lagopus) og krysninger mellom disse revetypene 

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv. (lovdata) 

Forklaring til begrepene 

Begrepene pelsdyroppdretter og pelsdyr skal forstås slik de er definert i forskriften § 2.

Pelsdyroppdretter 

Det er «pelsdyroppdretter» som kan søke om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold, jamfør forskriften §§ 3, 5, 6 og § 7 jamfør § 2.  

«Pelsdyroppdretter» er den fysiske eller juridiske personen som disponerer eller har disponert pelsdyr med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Med juridisk person menes i denne sammenheng enhver form for virksomhet som opptrer utad som en enhet. Eksempel på juridisk person kan være AS, ANS, DA med videre. Privatpersoner og enkeltpersonsforetak anses som fysiske personer. Både fysiske og juridiske personer kan søke om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold.  

Vurderingstema vil være hvem som «disponerer eller har disponert pelsdyr» med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.  

Hvis eier av pelsdyranlegget leide ut eller lånte ut dette til en annen som disponerer/disponerte pelsdyrene med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen, så vil det være leietakeren som anses som pelsdyroppdretteren i forskriftens forstand.  

Pelsdyr 

Forskriften § 2 definerer hvilke typer pelsdyr forskriften gjelder for. Dette er mink, sølvrevtyper, blårevtyper og krysninger mellom disse revetypene. Definisjonen av pelsdyr omfatter artene som er tillatt holdt som pelsdyr i medhold av § 3 i forskrift 17. mars 2011 om hold av pelsdyr.

Fant du det du lette etter?