Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

§ 8 Søknad og frister

§ 8 

Søknad skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.  

Fristen for å søke om kompensasjon etter § 5 første, andre og tredje ledd og § 6 er 12 måneder etter avvikling av pelsdyrholdet. 

Søknad om kompensasjon etter § 5 fjerde ledd inngis for hvert enkelt år søkeren har oppfylt vilkårene i bestemmelsen. Fristen for å søke er 31. August det påfølgende året.  

Frist for innsendelse av plan for godkjenning etter § 7 første ledd er 31. Desember 2015. 

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv. (lovdata) 

Forklaring til søknad og frister 

Pelsdyroppdretter må sende søknad om kompensasjon til statsforvalteren i sitt fylke. Søknaden skal framsettes på fastsatt elektronisk skjema via Agros og pålogging i Altinn. Alternativt kan søknad framsettes på papirskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.  

I søknadsskjemaet vil det framgå hvilke opplysninger som må være fremlagt før søknaden kan realitetsbehandles. Statsforvalteren kan innhente alle opplysninger som man finner nødvendig for å behandle søknaden.   

Statsforvalteren kan avvise søknaden hvis pelsdyroppdretter ikke fremlegger nødvendig eller tilstrekkelig dokumentasjon og opplysninger til å kunne vurdere søknaden.  

Fristen for å søke om kompensasjon etter § 5 første (bokført verdi av ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital), andre (kompensasjon pr. avlstispe) og tredje ledd (større påkostninger) og § 6 (alternativ kompensasjonsutmåling for oppdrett av mink) er 12 måneder etter avvikling av pelsdyrholdet.  

Fristen utløper likevel ikke i noe tilfelle før 12 måneder etter at forskriften om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold er trådt i kraft (det vil si 27. november 2020), se § 8 andre ledd andre punktum. Dermed tas det hensyn også til pelsdyroppdrettere som allerede har avviklet pelsdyrholdet før forskriftens ikrafttreden.  

Søknad om kompensasjon etter § 5 fjerde ledd (alderspensjon) må inngis for hvert enkelt år søkeren har oppfylt vilkårene i bestemmelsen. Fristen for å søke er 31. august det påfølgende året, jamfør forskriften § 8 tredje ledd andre punktum. 

Kompensasjon for riving og opprydding forutsetter at arbeidet skjer etter en på forhånd godkjent plan. Det følger av forskriften § 8 fjerde ledd at fristen for å sende inn plan for godkjenning er 31. desember 2025.  

Fant du det du lette etter?