Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

§ 7 Kompensasjon for kostnader til riving og opprydding

§ 7 

For riving og opprydding av pelsdyrhus som var i bruk 15. januar 2018, gis kompensasjon som dekker de faktiske kostnadene hensyntatt videresalg og gjenvinning av materialer. Kompensasjonen forutsetter at arbeidet skjer etter en på forhånd godkjent plan. Planen skal inneholde eventuelt tilbud fra tjenestetilbyder på rivings- og oppryddingsarbeidet. Kompensasjonen forutsetter også at anskaffelsesloven og -forskriften følges når det inngås kontrakter om slikt arbeid dersom disse reglene kommer til anvendelse, jf. anskaffelsesforskriften § 1-3. 

Pelsdyroppdretterens egeninnsats kan inngå i dokumenterte kostnader etter første ledd. Ved beregningen av kostnadene legges det til grunn at egeninnsatsen skal kompenseres etter l.tr. 48 i statens regulativ. 

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv. (lovdata) 

Vilkår 

Forskriften gjelder kompensasjon for kostnader til «riving og opprydding av pelsdyrhus som var i bruk 15. januar 2018». Kompensasjonen skal dekke de faktiske kostnader pelsdyroppdretteren har i forbindelse med riving og opprydding av pelsdyrhus som var i bruk 15. januar 2018. Pelsdyrhuset skal anses for å ha vært i bruk pr. 15. januar 2018 også i de tilfeller pelsdyroppdretteren hadde lovlig opphold som beskrevet i forskriften § 3 (deltok i organisert opplegg for sanering av smittsom dyresykdom) eller har fått innvilget dispensasjon etter § 9 andre ledd (midlertidig opphold som skyldes tvingende grunner utenfor pelsdyroppdretterens kontroll). 

Kompensasjon kan gis til pelsdyroppdrettere. Kompensasjon kan også ytes til eiere av pelsdyrhus som den 15. januar 2018 var leid ut til pelsdyroppdrettere som omfattes av § 3 første ledd.  

Kostnader som kan kompenseres 

Det skal gjøres fratrekk for inntekter eller besparelser pelsdyroppdretteren har hatt ved videresalg eller gjenvinning av materialer. Dette omfatter materialer, bygninger eller bygningsdeler, inventar til pelsdyrhus mv., som har vært brukt i forbindelse med pelsdyrvirksomheten. Dersom det etter rivings- og oppryddingsarbeidet viser seg at pelsdyroppdretteren har fått utbetalt større kompensasjon enn de faktiske kostnadene til arbeidet, kan det overskytende beløpet kreves tilbakebetalt i henhold til bestemmelsen i § 12 i Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. 

Med «riving og opprydding» menes riving og fjerning av bygninger, grunnmur, støpt flate og fjerning av infrastruktur som ligger under bakkenivå, samt opprydding i forbindelse med dette arbeidet. Etter riving og opprydding skal arealet framstå som planert barmark.  

Dokumentasjonskrav 

Kompensasjonen for kostnader til riving og opprydding forutsetter at arbeidet skjer etter en på forhånd godkjent plan. Landbruksdirektoratet har utarbeidet en mal for slik plan. Denne finnes på Landbruksdirektoratets nettside.  

Planen skal inneholde: 

  • situasjonskart (oversikt over arealet det søkes for og berørte bygninger) 
  • tilbud på riving- og opprydding fra tjenestetilbyder/oversikt over egeninnsats 
  • beskrivelse av infrastrukturen (eksempelvis plantegning) 
  • plan for- / dokumentasjon på videresalg 
  • plan for avfallshåndtering 
  • opplysning om forventet tidspunkt for ferdigstilt opprydding 

Pelsdyroppdretter skal sende inn planen sammen med søknaden om kompensasjon, og statsforvalteren skal vurdere planen i forbindelse med søknadsbehandlingen. Planen må være fullstendig utfylt og vedlagt overnevnte dokumentasjon for å bli vurdert til godkjenning. Når planen er godkjent vil statsforvalteren gi tilsagn til kompensasjon. Det er viktig å understreke at godkjenningen av planen skjer i medhold av denne forskriften. Dersom rivingen og oppryddingen krever tillatelse etter annet regelverk, så er søker selv ansvarlig for å innhente slik tillatelse.  

I den grad pelsdyroppdretteren ønsker å sette bort rivings- og oppryddingsarbeidet helt eller delvis til en tjenestetilbyder, skal planen inneholde et tilbud på arbeidet fra tjenestetilbyderen. Statsforvalteren må vurdere om kostnadene som er oppgitt i tilbudet er rimelige ut fra arbeidets innhold og karakter. Dersom kostnadene i tilbudet fremstår som urimelig høye, kan statsforvalteren be om at pelsdyroppdretteren innhenter tilbud fra flere tjenestetilbydere. Dersom pelsdyroppdretterens virksomhet er merverdiavgiftspliktig, skal kompensasjonen utbetales eksklusive merverdiavgift.  

Egeninnsats 

Pelsdyroppdretteren kan også velge å gjøre alt eller deler av rivings- og opprydningsarbeidet selv. Med «egeninnsats» menes pelsdyroppdretterens egeninnsats. Dette omfatter ikke familiemedlemmer eller personer som er ansatt hos pelsdyroppdretteren. Egeninnsatsen må framgå av overnevnte plan. Dette omfatter både en beskrivelse av hvilket arbeid som er utført og hvor mange timer man har brukt på arbeidet. Pelsdyroppdretterens egne arbeidstimer skal kompenseres etter l.tr. 48 i statens lønnsregulativ. Bruk av egne maskiner kompenseres etter satser fra NIBIOs «Handbok for Driftsplanlegging». 

Krav ved leid arbeid 

Det framgår av § 7 første ledd siste setning at kompensasjonen forutsetter også at anskaffelsesloven og –forskriften følges når det inngås kontrakter om rivings- og oppryddingsarbeid dersom reglene kommer til anvendelse, jf. anskaffelsesforskriften § 1-3. Dette innebærer at den som mottar kompensasjon plikter å følge anbudsreglene i nevnte forskrift dersom terskelverdiene i § 1-33 nås (pr. 27. november 2019 er terskelverdien 6,95 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter). Mottakeren av kompensasjon anses i denne sammenheng som oppdragsgiver, jf. anskaffelsesforskriften § 1-3 annet ledd første punktum. 

Fant du det du lette etter?