Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

§ 12 Tilbakebetaling og foreldelse

§ 12 

Dersom pelsdyroppdretteren har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 11. 

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv. (lovdata) 

Forklaring til tilbakebetaling 

Forskriftens § 12 regulerer forvaltningens adgang til å kreve tilbakebetalt feilutbetalt kompensasjon.  

Bestemmelsen viser til at i tilfeller der pelsdyroppdretteren har mottatt en uberettiget utbetaling, «kan» det feilutbetalte beløpet kreves tilbake helt eller delvis. Det må følgelig foretas en konkret vurdering av om det feilutbetalte beløpet skal betales tilbake.  

I tilfeller der søker ikke har vært i aktsom god tro om feilutbetalingen, vil den klare hovedregel være at feilutbetalt beløp kreves tilbake i sin helhet.  

Tilbakebetaling vil også kunne være aktuelt i de tilfeller der det er truffet vedtak om utbetaling av kompensasjon, uten at fylkesmannen var kjent med at Mattilsynet hadde truffet vedtak om aktivitetsforbud. I slike tilfeller kan denne differansen kreves tilbake. 

Forklaring til foreldelse 

Krav om tilbakebetaling av kompensasjonstilskudd foreldes etter 3 år, jf. forskriften § 12 andre ledd. Foreldelsesfristen starter å løpe når vedtaket om tilbakebetaling er fattet, dvs. fra vedtaksdatoen. 

Fant du det du lette etter?