Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

§ 4. Krav til søknad og søknadsfrist

§ 4

Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen på søknadskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Kommunen setter søknadsfrist. I de tilfeller det utvalgte området strekker seg over flere kommuner, skal søknaden sendes den kommunen som har ansvaret for å behandle søknader i det aktuelle området.

Kommunen kan kreve at det legges ved:

  • kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres
  • bilder av arealet eller objektet før tiltaket settes i gang
  • skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle rettighetshavere.

Kommunen kan sette ytterligere krav til søknadens innhold.

Mangelfulle søknader kan avvises.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  (Lovdata)

Første ledd: søknad og søknadsfrist

Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen. Det er obligatorisk for søker å bruke søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det er utarbeidet en ny digital løsning for søknads- og saksbehandling.

Søker logger seg på gjennom ID-porten/Altinn, fyller ut søknad og sender den inn elektronisk. Søknadskjemaet inneholder felter som søker systematisk må gå igjennom og fylle ut. Søker må gi opplysninger som angitt i det elektroniske søknadsskjemaet. Dette anses nødvendig for at kommunen skal få et godt beslutningsgrunnlag for sin vurdering av søknaden. Kommunen kan også sette flere eller andre krav til innholdet i søknaden og kravene til en søknad kan variere ut fra hvilken type tiltak det søkes om. Les derfor utlysningsteksten og veiledningsteksten i søknadskjemaet nøye. Det er ulike krav til innhold i søknad om tilskudd til drift/årlig tiltak og tilskudd til engangs-/investeringstiltak.

Det er kommunen som setter søknadsfrist. Kommunen har hjemmel til å sette ulike søknadsfrister, og det vises til kommentarer om dette inn under § 3. I § 4 første ledd siste setning er det presisert hvor søknaden skal sendes for det tilfelle at det utvalgte kulturlandskapsområdet/verdensarvområdet strekker seg over flere kommuner. Det er lagt inn i søknads- og saksbehandlersystemet at søknaden automatisk sendes til riktig kommune når søker legger inn i hvilket område tiltaket skal gjennomføres i. Det vises til § 7 for mer om dette siste.

Det innvilges normalt ikke tilskudd til prosjekt/tiltak som allerede er påbegynt eller utført.  Søknaden bør være godkjent og avgjort av kommunen før tiltaket påbegynnes.

Annet ledd: dokumentasjon ved søknaden

Bestemmelsen eksemplifiserer hva kommunen kan kreve av dokumentasjon som legges ved søknaden. Kommunen vil foreta en vurdering av hva som anses nødvendig for den enkelte søknad. Det fremkommer gjerne i utlysningen av tilskuddet hvilken dokumentasjon kommunen krever vedlagt.

For de fleste tiltakene som skal utføres på et areal vil det eksempelvis være nødvendig at det legges ved kart for å vise hvor tiltaket skal gjennomføres. I forskriften er det imidlertid ikke et obligatorisk krav om kart ettersom det kan være tiltak hvor kart ikke er relevant, f.eks. søknad om tilskudd til utarbeiding av planer, dekning av kostnader til arrangementer o.l.

I veiledningen til søknadskjemaet er det oppgitt hva som er obligatoriske vedlegg til søknaden, og hva som er valgfritt. Hvilke vedlegg du må legge med, avhenger blant annet av om søknaden gjelder investeringstiltak eller driftstiltak. Kommunen kan i tillegg stille krav til ytterligere informasjon. Les derfor utlysningen nøye. Nødvendige vedlegg sendes inn sammen med søknaden.  

Tredje ledd: annen dokumentasjon

Kommunen kan også kreve annen type dokumentasjon enn den som er nevnt i § 4 annet ledd, dersom det anses nødvendig.

Fjerde ledd: mangelfulle søknader kan avvises

Mangelfulle søknader kan avvises. Dette gjelder dersom vesentlige deler av skjemaet ikke er utfylt. Dersom søknaden inneholder mangler mv., gjelder ellers forvaltningsloven § 11 fjerde ledd andre og tredje punktum. Samtidig har forvaltningen en alminnelig veiledningsplikt og kan etterspørre tilleggsopplysninger dersom en innsendt søknad er mangelfull.

Fant du det du lette etter?