Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

§ 5. Frist for gjennomføring

§ 5

Frist for gjennomføring av tiltak er 3 år fra tilskudd ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen dersom dette er nødvendig for å få gjennomført tiltaket, men ikke ut over fem år fra tilskuddet ble innvilget.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  (Lovdata)

Første setning: frist for gjennomføring av tiltak er 3 år

Tilskuddsmottaker er gitt en generell frist for gjennomføring av tiltak innen tre år fra tilskudd ble innvilget. Dette gjelder ikke der kommunen har satt en kortere frist ved innvilgelse av søknaden. For mindre og enklere tiltak kan det være hensiktsmessig at kommunen fastsetter kortere frist. I vedtaket skal det settes dato for gjennomføringsfrist. Hvis ikke tilskuddsmottakeren følger opp fristen, blir tilskuddet automatisk inndratt. Tilskuddsmottaker vil få et varsel når fristen nærmer seg.

Annen setning: forlenge gjennomføringsfristen etter søknad

Kommunen kan, etter søknad fra tilskuddsmottaker, forlenge gjennomføringsfristen, dog ikke ut over fem år fra tilskudd ble innvilget. Fem år er en absolutt gjennomføringsfrist. Kommunen kan forlenge fristen etter bestemmelsen der «dette er nødvendig for å få gjennomført tiltaket».  Det kan for eksempel være sykdom, mangel på kvalifiserte håndverkere, forsinkede planprosesser i kommunen e.l. som skyldes at tilskuddsmottaker er forsinket i gjennomføringen og har behov for å få forlenget gjennomføringsfristen.

Om tiltaket ikke er gjennomført innen den fastsatte fristen, faller tilskuddet bort. Hvis ikke tilskuddsmottakeren følger opp fristen, blir tilskuddet automatisk inndratt. Tilskuddsmottaker vil få et varsel når fristen nærmer seg.

Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, anbefaler vi at det sendes en ny søknad, fremfor  en søknad om utsatt arbeidsfrist.

Fant du det du lette etter?