Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

§ 8. Opplysningsplikt og kontroll

§ 8

Kommunen kan føre kontroll med at vilkår for utbetaling av tilskudd er oppfylt. Kommunen kan foreta stedlig kontroll.

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen finner nødvendig for å kunne kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene, herunder bokføring og korrespondanse som vedkommer tilskuddet.

Når statsforvalteren treffer vedtak etter § 7 første ledd, har de samme myndighet som kommunen etter § 8 første og andre ledd.

Når statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet behandler en klage over vedtak om tilskudd, har de samme myndighet som kommunen til å innhente opplysninger og foreta stedlig kontroll etter § 8 første og andre ledd.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  (Lovdata)

Første ledd: kommunen kan føre kontroll

Kontrollmyndigheten i enkeltsaker følges ad av vedtaksmyndigheten. Det er kommunen som er den instans som skal kontrollere enkeltsaker i forbindelse med vedtak og utbetaling.  

Kommunen vil vurdere hvilken kontroll av søkers opplysninger som er nødvendig. I nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset og at bare relevante opplysninger kan kreves. Typisk vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale for å kunne fatte vedtak om tilskudd, samt dokumentasjon som muliggjør en effektiv kontroll av om tilskuddsutbetalingen er i overensstemmelse med forskriften og vilkårene som er satt i vedtaket. 

Kommunen kan foreta stedlig kontroll.

Annet ledd: søker plikter å gi opplysninger

Søker plikter å gi opplysninger som kommunen finner nødvendig for å kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene for tilskuddet.

Alle søkere av tilskudd plikter å gi de opplysninger som kommunen mener er nødvendig i forbindelse med søknad, utbetaling av tilskudd eller kontrolltiltak.

Tredje ledd: Statsforvalterens myndighet som førsteinstans

Dersom Statsforvalteren fatter vedtak som første instans, har de tilsvarende hjemmel for kontroll som kommunen, etter § 8 første og andre ledd.

Fjerde ledd: myndighet ved klage over vedtak

I forbindelse med klagebehandling har Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet tilsvarende hjemme for kontroll som kommunen, etter § 8 første og andre ledd.

Fant du det du lette etter?